SFS 2019:548 Lag om ändring i lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.