SFS 2019:549 Lag om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.