SFS 2019:562 Förordning om ändring i förordningen (2011:183) om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem samt fortbildning för rektorer och förskolechefer
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.