SFS 2019:614 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.