SFS 2019:618 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.