SFS 2019:670 Lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.