SFS 2019:672 Lag om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.