SFS 2019:825 Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.