SFS 2020:35 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.