SFS 2020:40 Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.