SFS 2018:1922 Lag om ändring i lagen (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.