SFS 2019:237 Lag om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.