SFS 2019:246 Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.