SFS 2019:248 Lag om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.