SFS 2019:252 Lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.