SFS 2019:650 Lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.