SFS 2019:653 Lag om ändring i lagen (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.