SFS 2020:37 Lag om ändring i lagen (2019:1275) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.