SFS 2020:144 Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.