SFS 2013:610 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Arbetsmiljölag (1977:1160) / SFS 2013:610 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
130610.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160);

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om arbetsmiljölagen2

(1977:1160)

dels att dels att 8 kap. 9 § ska upphöra att gälla,
dels att 4 kap. 1�7, 9 och 10 §§, 5 kap. 2�5 §§, 7 kap. 7 § samt 8 kap. 1, 2,

4�8 och 10 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 3 kap. 3 a § samt 8 kap.

5 a och 6 a §§, av följande lydelse.

3 kap.

3 a §

En arbetsgivare ska utan dröjsmål underrätta den myndighet som

regeringen bestämmer om dödsfall eller svårare personskada som har inträffat
i samband med arbetets utförande.

En arbetsgivare ska också utan dröjsmål underrätta samma myndighet om

skador i samband med arbetet som drabbat flera arbetstagare samtidigt och
om tillbud som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa.

Föreskrifter om befälhavares skyldighet att vid fartygsarbete rapportera

vissa händelser finns i 6 kap. 14 § sjölagen (1994:1009).

4 kap.

1 §

3

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, i fråga

om tekniska anordningar eller ämnen som kan orsaka ohälsa eller olycksfall,
meddela föreskrifter om

1. villkor för tillverkning, användning samt märkning eller annan produkt-

information,

2. provning eller kontroll av att föreskrivna krav eller villkor är uppfyllda,

och

3. förbud mot eller särskilda villkor för eller annan begränsning av utsläp-

pande på marknaden.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om utformning och användning av skyddsanordningar mot fall till
lägre nivå.

1 Prop. 2012/13:143, bet. 2012/13:AU11, rskr. 2012/13:284.

2 Lagen omtryckt 1991:677. Senaste lydelse av 8 kap. 9 § 2000:764.

3 Senaste lydelse 2008:295.

SFS 2013:610

Utkom från trycket
den 2 juli 2013

background image

2

SFS 2013:610

2 §

4

Om det behövs för att förebygga ohälsa eller olycksfall i arbetet, får

regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela före-
skrifter om att ett tillstånd, godkännande eller annat bevis om överensstäm-
melse med gällande krav fordras innan

1. arbetsprocesser, arbetsmetoder eller anläggningar får användas, och
2. tekniska anordningar eller ämnen som kan leda till ohälsa eller olycksfall

får släppas ut på marknaden, användas eller avlämnas för att tas i bruk.

3 §

5

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om att

1. det på arbetsställen ska föras en förteckning över där befintliga tekniska

anordningar av vissa slag eller vissa ämnen som kan leda till ohälsa eller
olycksfall, och

2. arbetsgivare ska föra register över arbetstagare som utsätts för exposition

som kan medföra ohälsa med uppgift om arbetet och expositionen samt att
arbetsgivare ska lämna uppgifter ur registret till läkare.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också med-

dela föreskrifter om undersökning av skyddsförhållandena i ett visst slag av
verksamhet och om installation av tekniska anordningar.

En arbetstagare ska på begäran ges tillfälle att ta del av de uppgifter i regis-

ter enligt första stycket 2 som rör honom eller henne.

4 §

6

Om det är av särskild betydelse från skyddssynpunkt, får regeringen

eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om för-
bud att använda arbetsprocesser, arbetsmetoder eller tekniska anordningar
eller ämnen som kan leda till ohälsa eller olycksfall.

5 §

7

Om ett arbete innebär risk för ohälsa eller olycksfall, får regeringen

eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om skyl-
dighet att ordna med läkarundersökning eller vaccinering eller annan förebyg-
gande behandling mot smitta av dem som sysselsätts eller ska sysselsättas i
arbetet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också med-

dela föreskrifter om förbud att till arbetet anlita den som vid läkarundersök-
ning har visat sjuklighet eller svaghet som gör honom eller henne särskilt
mottaglig för risk för ohälsa eller olycksfall.

6 §

8

Om ett arbete medför särskild risk för vissa grupper av arbetstagare, får

regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela före-
skrifter om förbud mot att arbetet utförs av arbetstagare som tillhör en sådan
grupp eller om att särskilda villkor ska gälla när arbetet utförs av sådana
arbetstagare.

4 Senaste lydelse 2002:585.

5 Senaste lydelse 2000:764.

6 Senaste lydelse 2000:764.

7 Senaste lydelse 2000:764.

8 Senaste lydelse 2000:764.

background image

3

SFS 2013:610

7 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om att register ska föras vid en läkarundersökning som avses i 5
och 6 §§ med uppgifter om de undersöktas namn och om undersöknings-
resultatet.

9 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om skyldighet för läkare att hos tillsynsmyndigheten göra anmä-
lan om sjukdom som kan ha samband med arbete och att lämna tillsynsmyn-
digheten upplysningar och biträde.

10 §

9

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela de ytterligare föreskrifter om arbetsmiljöns beskaffenhet och om all-
männa skyldigheter i fråga om arbetsmiljön som behövs för att förebygga
ohälsa och olycksfall i arbetet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också med-

dela föreskrifter om att den som ensam eller gemensamt med en familje-
medlem driver yrkesmässig verksamhet utan någon anställd ska följa denna
lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen när det gäller skyl-
digheter i andra avseenden än som framgår av 3 kap. 5 § andra stycket.

5 kap.

2 §

10

En minderårig får inte som arbetstagare eller på annat sätt anlitas till

eller utföra arbete före det kalenderår då den minderårige fyller sexton år och
inte heller innan den minderårige har fullgjort sin skolplikt.

Första stycket hindrar inte att en minderårig som har fyllt tretton år anlitas

till eller utföra lätt arbete som inte är av sådant slag att det kan inverka skad-
ligt på den minderåriges hälsa, utveckling eller skolgång.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om undantag från första stycket för anlitande av en minderårig
som inte har fyllt tretton år. Ett sådant undantag får endast avse mycket lätt
arbete av sådant slag att speciella och betydande tillämpningsproblem skulle
uppstå, om undantag inte gavs.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om sådant arbete som avses i andra och tredje styckena.

I sjömanslagen (1973:282) och fartygssäkerhetslagen (2003:364) finns sär-

skilda bestämmelser om minimiålder för fartygsarbete.

3 §

11

En minderårig får inte anlitas till eller utföra arbete på ett sätt som

medför risk för olycksfall eller för överansträngning eller annan skadlig in-
verkan på den minderåriges hälsa eller utveckling.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om villkor för eller förbud mot att en minderårig anlitas till eller
utför arbete som medför påtaglig risk för olycksfall eller för överansträngning
eller annan skadlig inverkan på den minderåriges hälsa eller utveckling.

9 Senaste lydelse 1994:579.

10 Senaste lydelse 2003:365.

11 Senaste lydelse 2000:764.

background image

4

SFS 2013:610

4 §

12

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om att det vid läkarundersökningar som har föreskrivits med
stöd av 2 § fjärde stycket eller 3 § andra stycket ska föras register med upp-
gifter om de undersöktas namn och om undersökningsresultatet.

5 §

13

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om arbetstidens längd och förläggning för minderåriga som
anlitas till eller utför arbete.

7 kap.

7 §

14

Arbetsmiljöverket får gentemot den som har skyddsansvar enligt 3

kap. 2�12 §§, 5 kap. 3 § första stycket eller 6 § i detta kapitel besluta de före-
lägganden eller förbud som behövs för att

1. denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen ska föl-

jas, och

2. de bestämmelser i förordning (EG) nr 1907/2006 som omfattas av

Arbetsmiljöverkets tillsynsansvar ska följas.

Ett beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite. Ett sådant

föreläggande eller förbud får riktas även mot staten som arbetsgivare.

Om någon inte följer ett föreläggande, får Arbetsmiljöverket besluta att

rättelse ska ske på hans eller hennes bekostnad.

Om ett föreläggande har beslutats beträffande en åtgärd som kräver

bygglov, rivningslov eller marklov enligt plan- och bygglagen (2010:900)
men sådant lov inte beviljas, upphör föreläggandet att gälla i fråga om den åt-
gärden.

8 kap.

1 §

15

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller

av oaktsamhet bryter mot ett föreläggande eller förbud som har meddelats
med stöd av 7 kap. 7 eller 8 §. Detta gäller dock inte om föreläggandet eller
förbudet har förenats med vite.

2 §

16

Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. anlitar en minderårig i strid mot 5 kap. 2 § första stycket eller mot före-

skrifter som meddelats med stöd av 5 kap. 2 § tredje eller fjärde stycket,

2. bryter mot föreskrifter om minderårigas arbete som har meddelats med

stöd av 5 kap. 3 § andra stycket, 4 eller 5 §,

3. lämnar oriktiga uppgifter om förhållanden av vikt, när en tillsyns-

myndighet har begärt upplysningar, handlingar eller prov eller begärt under-
sökningar enligt 7 kap. 3 eller 4 §,

4. utan giltigt skäl tar bort en skyddsanordning eller sätter den ur bruk, eller
5. inte lämnar underrättelse till tillsynsmyndigheten i enlighet med 3 kap.

3 a §.

12 Senaste lydelse 2000:764.

13 Senaste lydelse 2000:764.

14 Senaste lydelse 2010:1545.

15 Senaste lydelse 1994:579.

16 Senaste lydelse 1994:579.

background image

5

SFS 2013:610

En gärning som omfattas av ett föreläggande eller förbud enligt 7 kap. 7 §

ska inte medföra straffansvar enligt första stycket.

4 §

17

Har det vid ett brott som avses i detta kapitel använts en anordning

eller ett ämne i strid mot förbud enligt 7 kap. 7 §, ska egendomen eller dess
värde förverkas, om det inte är uppenbart oskäligt.

5 §

18

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om att en sanktionsavgift ska tas ut om en överträdelse har
skett av en föreskrift som har meddelats med stöd av 4 kap. 1�8 §§. Avgiften
ska tas ut även om överträdelsen inte skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

En föreskrift om sanktionsavgift ska ange hur avgiften beräknas för olika

slag av överträdelser. Avgiftsbeloppet ska kunna fastställas direkt med led-
ning av den angivna beräkningsgrunden. Avgiften ska vara lägst 1 000 och
högst 1 000 000 kronor.

5 a §

Någon sanktionsavgift ska inte tas ut för en gärning som omfattas av

ett föreläggande eller förbud enligt 7 kap. 7 §.

6 §

19

Sanktionsavgiften ska tas ut av den fysiska eller juridiska person som

drev den verksamhet där överträdelsen skedde.

Avgiften får sättas ned helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ur-

säktlig eller om det annars med hänsyn till omständigheterna skulle vara
oskäligt att ta ut sanktionsavgiften.

Avgiften tillfaller staten.

6 a §

Arbetsmiljöverket prövar genom avgiftsföreläggande frågor om sank-

tionsavgifter.

Avgiftsföreläggande innebär att den som bedöms vara ansvarig enligt 6 §

för en överträdelse föreläggs att godkänna avgiften omedelbart eller inom viss
tid.

När föreläggandet har godkänts, gäller det som domstols lagakraftvunna

avgörande om att avgift ska tas ut. Ett godkännande som görs efter det att den
tid som angetts i föreläggandet har gått ut är dock utan verkan.

7 §

20

Om avgiftsföreläggandet inte har godkänts inom utsatt tid, får

Arbetsmiljöverket ansöka hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets av-
giftsföreläggandet har utfärdats, om att sanktionsavgift ska tas ut.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

8 §

21

En sanktionsavgift får tas ut bara om ansökan har delgetts den som av-

giftsföreläggandet riktas mot inom fem år från den tidpunkt då överträdelsen
skedde.

17 Senaste lydelse 1991:677.

18 Senaste lydelse 2000:764.

19 Senaste lydelse 1994:579.

20 Senaste lydelse 2009:788.

21 Senaste lydelse 1997:520.

background image

6

SFS 2013:610

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Ett beslut om att avgift ska tas ut ska genast sändas till länsstyrelsen. Av-

giften ska betalas till länsstyrelsen inom två månader från det att beslutet vann
laga kraft. En upplysning om detta ska tas in i beslutet.

Om avgiften inte betalas inom den tid som anges i andra stycket, ska dröjs-

målsavgift tas ut enligt lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift. Den obetalda
avgiften och dröjsmålsavgiften ska lämnas för indrivning enligt lagen
(1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

10 §

22

En beslutad avgift bortfaller om verkställighet inte har skett inom

fem år från det att avgörandet vann laga kraft.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som har skett före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

22 Senaste lydelse 1994:579.

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt