SFS 2008:295 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Arbetsmiljölag (1977:1160) / SFS 2008:295 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
080295.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160);

utfärdad den 22 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

att 1 kap. 2 och 4 §§, 3 kap. 8 §,

4 kap. 1 § samt 7 kap. 11 § arbetsmiljölagen (1977:1160)

3

ska ha följande

lydelse.

1 kap.

2 §

4

Denna lag gäller varje verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete

för en arbetsgivares räkning. I fråga om fartygsarbete gäller lagen även när
svenska fartyg används till sjöfart utanför Sveriges sjöterritorium.

I fråga om fartyg och fartygsarbete ska vad som sägs i denna lag om Ar-

betsmiljöverket i stället gälla Sjöfartsverket. Vad som sägs om en arbets-
givare i denna lag ska såvitt avser fartyg också gälla en redare, även då far-
tygsarbete utförs av någon annan än den som är anställd av redaren. Med re-
dare likställs i denna lag den som i redarens ställe utövar ett avgörande infly-
tande över fartygets drift.

Om skyldigheter i vissa avseenden för andra än arbetsgivare och arbets-

tagare finns bestämmelser i 3 och 5 kap.

Om befälhavarens skyldigheter vid fartygsarbete finns bestämmelser i far-

tygssäkerhetslagen (2003:364).

I fråga om varor som är avsedda för konsumenter eller som kan antas

komma att användas av konsumenter gäller också produktsäkerhetslagen
(2004:451).

En bestämmelse om skyldighet för arbetsgivare att göra information om

kemiska ämnen och beredningar tillgänglig finns i artikel 35 i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006
om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier
(Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av
direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93
och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/

1

Prop. 2007/08:65, bet. 2007/08:AU5 och 2007/08:AU8, rskr. 2007/08:180 och

2007/08:195.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om ma-

skiner och om ändring av direktiv 95/16/EG (EUT L 157, 6.9.2006, s. 24, Celex
32006L0042).

3

Lagen omtryckt 1991:677.

4

Senaste lydelse 2008:261.

SFS 2008:295

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

2

SFS 2008:295

EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och
2000/21/EG

5

.

4 §

6

För deltagare i arbetsmarknadspolitiska program är denna lag tillämp-

lig i den utsträckning som framgår av 7 § lagen (2000:625) om arbetsmark-
nadspolitiska program.

För deltagare i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet som har

anvisats av socialnämnd är denna lag tillämplig i den utsträckning som fram-
går av 4 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453).

För dem som Migrationsverket ger sysselsättning enligt 4 § lagen

(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. är denna lag tillämplig i
den utsträckning som framgår av 5 § lagen om mottagande av asylsökande
m.fl.

Att denna lag i vissa fall, utöver vad som framgår av 2 § första stycket an-

dra meningen, gäller även utomlands framgår av 1 a och 2 §§ lagen
(1999:568) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten.

3 kap.

8 §

7

Den som tillverkar, importerar, överlåter eller upplåter en maskin, ett

redskap, skyddsutrustning eller annan teknisk anordning ska se till att anord-
ningen erbjuder betryggande säkerhet mot ohälsa och olycksfall, när den
släpps ut på marknaden, avlämnas för att tas i bruk eller ställs ut till försälj-
ning.

En teknisk anordning som inte uppfyller kraven i första stycket får visas

på mässor, utställningar eller liknande om det tydligt anges att kraven inte är
uppfyllda och att anordningen inte får släppas ut på marknaden eller avläm-
nas för att tas i bruk förrän den uppfyller kraven. Sätts anordningen i funk-
tion ska tillräckliga säkerhetsåtgärder vidtas mot olycksfall.

Anvisningar för anordningens montering, installation, användning och

skötsel samt övriga uppgifter om anordningen som är av betydelse för att fö-
rebygga ohälsa och olycksfall (produktinformation) ska medfölja vid avläm-
nandet genom tydlig märkning, i form av handlingar eller på annat sätt. In-
formation av särskild betydelse för arbetsmiljön ska lämnas vid marknads-
föring av anordningen.

4 kap.

1 §

8

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, i

fråga om tekniska anordningar eller ämnen som kan orsaka ohälsa eller
olycksfall, meddela föreskrifter om

1. villkor för tillverkning, användning samt märkning eller annan produkt-

information,

2. provning eller kontroll av att föreskrivna krav eller villkor är uppfyllda,

och

5

EUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1907).

6

Senaste lydelse 2003:365.

7

Senaste lydelse 1992:1135.

8

Senaste lydelse 2000:764.

background image

3

SFS 2008:295

3. förbud mot eller särskilda villkor för eller annan begränsning av utsläp-

pande på marknaden.

7 kap.

11 §

9

Den som har skyddsansvar enligt 3 kap. 8�10 §§ får åläggas att

lämna varningsinformation eller att återkalla en produkt. Innehållet i ett så-
dant åläggande ska motsvara vad som anges i 14�18 §§ produktsäkerhets-
lagen (2004:451). Vad som där sägs om tillverkare ska dock i stället avse
den som har skyddsansvar enligt 3 kap. 8�10 §§.

�&läggandet ska förenas med vite om det inte av särskilda skäl är obehöv-

ligt.

Denna lag träder i kraft den 15 juni 2008 i fråga om 4 kap. 1 § och 7 kap.

11 § och i övrigt den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

9

Senaste lydelse 2004:453.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt