SFS 2014:659 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Arbetsmiljölag (1977:1160) / SFS 2014:659 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
140659.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 5 § arbetsmiljölagen

(1977:1160)

2 ska ha följande lydelse.

7 kap.

5 §

3

För tillsyn enligt denna lag ska tillsynsmyndigheten ges tillträde till

arbetsställe och får där göra undersökningar och ta prov. För uttaget prov be-
talas inte ersättning.

Polismyndigheten ska lämna den handräckning som behövs för att tillsyns-

myndigheten ska kunna utöva tillsyn enligt denna lag.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Arbetsmiljöverket, får

föreskriva skyldighet att ersätta tillsynsmyndighetens kostnader för provtag-
ning och undersökning av prov som skäligen har krävts.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON
Monica

Rodrigo

(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Lagen omtryckt 1991:677.

3 Senaste lydelse 2000:764.

SFS 2014:659

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt