710599.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

den 27 j uli 19 71

SFS 1971; 599 Lag

Utkom f rån tr ycket om ändring 1 arbetarskyddslagen (1949:1);

given Stockholms slott den 30 juni 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-
dagen^, funnit gott förordna, att 73 § arbetarskyddslagen (1949: 1) skall
ha nedan angivna lydelse.

73 §2 �ver arbetarskyddsstyrelsens beslut i ärende, som avses i 23, 24,
25, 29, 30, 31 eller 33 §, 40 § tredje stycket eller 70 § andra stycket,

må klagan ej föras.

Mot arbetarskyddsstyrelsens beslut rörande förbud, föreläggande eller

föreskrift enligt 53�59 §§ föres talan hos kammarrätten genom besvär.

Talan mot beslut av arbetarskyddsstyrelsen i annan fråga, som om-

förmäles i denna lag, eller mot länsstyrelses beslut i sådan fråga föres

genom besvär hos Konungen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.
�ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som

meddelats före den 1 januari 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.
Stockholms slott den 30 juni 1971.

GUSTAF ADOLF
(L. S.)

1 Prop. 1971: 30, KU 36, rskr 222.

2 Senaste lydelse 1963: 245.

SVEN ASPLING

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt