740379.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1974:379 Lag

Utkom från trycket

den 17 juni 1974

om ändring i arbetarskyddslagen (1949:1);

utfärdad den 31 maj 1974.

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen^ att 44 § arbetarskyddslagen

(1949: 1)2 skall ha nedan angivna lydelse.

44 § Mål om tillämpning av 42 § prövas av arbetsdomstolen; dock
skall talan mot arb etstagare prövas av allmän domstol.

Utan hinder av 42 § lagen (1974; 12) om anställningsskydd prövar

arbetsdomstolen mål som rör uppsägning eller avskedande av arbets­
tagare med anledning av h ans uppdrag som skyddsombud.

Mål som prövas av arbetsdomstolen handlägges enligt lagen (1974: ,

371) om rättegången i arbetstvister.

För tiden intill dess lagakraftägande dom eller beslut föreligger kan

domstolen förordna, att 42 § fjärde stycket ej skall äga tillämpning.
Yrkande om sådant förordnande får ej bifallas utan att motparten har

beretts tillfälle a tt yttra sig över yrkandet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.

CARL GUSTAF

INGEMUND BENGTSSON
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 1974: 77, InU 1 6, rskr 273.

2 L agen omtryckt 1973: 834.

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt