771160.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:1160 Arbetsmiljölag;

Utkom från trycket

den 11 januari 1978

utfärdad den 19 december 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives följande.

3 § Lagen g äller ej

1. skeppstjänst.
2. arbete som utföres i arbets givarens hushåll.
Bestämmelserna i 4 kap. och 5 kap. 5 S gäller ej arbete som utföres i ar-

2546

' Prop. 1976/77:149, SoU 19 77/78; 1. rskr 18.

I kap. Tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller, med de in skränkningar som anges i 3 §, varje verk­
samhet i vilken arbets tagare utför arbete för arbetsgivares räkning.

^

Om skyldigheter i vissa avse enden för andra än arbetsgivare och arbets­

tagare finns bestämmelser i 3 kap .

2 8 Vid tillämpning av 2 kap. , 3 kap. 1 -14

17 8 andra stycket och 18 8

-

samt 7-9 kap. skall med arbetstagare likställas

1. den som genomgår utbildning, dock ej elev i lägre års kurs än årskurs

7 i grundskol an eller motsvarande,

2. den som under vård i anstalt utför anvisat arbete,

3. värnpliktig och annan som fullgör i lag föreskriven tjänstgöring eller

som deltager i frivilli g utbildning för verksamhet inom t otalförsvaret.

Elever och värdtagare som av ses i första stycket 1 och 2 skall likställ as

^

med arbe tstagare även vid tillämpning av 5 kap. 1 och 3 88.

'i

1 fall som a vses i första och andra styckena skall vad i lagen sägs om ar ­

betsgivare gälla den som driver den verksamhet i vilken arbetet utföres.

¬

background image

betstagarens hem eller annars under sådana förhållanden, att det ej kan an-

SFS 1977:1160

ses tillkomma arbetsgivaren att vaka över hur arbetet är anordnat.

4 § Utan hinder av denna lag kan regeringen eller förvaltningsmyndig­

het, som regeringen bestämmer, beträffande försvarsmakten och civilför­

svaret meddela särskilda föreskrifter i frågor som avses i lagen.

2 kap. Arbetsmiljöns beskaffenhet

1 § Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets na­

tur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhäl let.

Arbetsförhållandena skall anpassas till mä nniskans förutsättningar i fy­

siskt och psy kiskt avseende. Det skall eftersträvas att arbetet anordnas så,
att arbetstagare själv kan påverka sin arbetssituation.

2 § Arbete skall planläggas och anordnas så, att det kan utföras i en sund
och säker miljö.

3 § Arbetslokal skall vara så utformad och inredd att den är lämplig från

arbetsmiljösynpunkt.

4 § Luft-, ljud- och ljusförhållanden och övriga arbetshygieniska förhål­

landen skall vara tillfredsställande.

Betryggande skyddsåtgärder skall vidtagas mot skada genom fall, ras,

brand, explosion, elektrisk ström eller liknande.

5 § Maskiner, redskap och andra tekniska anordningar skall vara så be­

skaffade och placerade och brukas på sådant sätt, att betryggande säkerhet

ges mot ohälsa och olycksfall.

6 § �mne som kan föranleda ohälsa eller olycksfall får användas endast

under förhållanden som g er betryggande säkerhet.

7 § K.an betrygg ande skydd mot ohälsa eller olycksfall icke nås på annat

sätt, skall personlig skyddsutrustning användas. Denna skall tillhandahål­

las genom ar betsgivarens försorg.

8 § I den uts träckning som föranledes av arbetets art och arbetstagarnas

behov skall finnas utrymmen och anordningar för personlig hygien, förtä­
ring och vila samt för första hjälp vid olycksfall eller sjukdom.

Fordon f ör personaltransport skall vara lämpat för ändamålet.

9 § Om kon struktion och utformning av byggnad är särskilt föreskrivet i
byggnadsstadgan (1959:612) och med stöd därav meddelade bestämmel­
ser.

3 kap. Allmänna skyldigheter

1 § Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en
god arbetsmiljö.

2547

,v

¬

background image

SFS 1977:1160

2 § Arbetsgivare skall vidtaga alla åtgärder som behövs ör att förebygga

att arbetstagare utsattes för ohälsa eller olycksfall. Han skall ägna upp­

märksamhet åt att arbetet planlägges och anordnas så, att en tillfredsstäl­

lande arbetsmiljö skapas. Lokaler samt maskiner, redskap, skyddsutrust­
ning och andra tekniska anordningar skall underhållas väl.

Arbet.sgivare skall beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall

som kan följa av att arbetstagare utför arbete ensam.

3 § Arbetsgivare skall se till att arbetstagare får god kännedom om de

förhållanden, under vilka arbetet bedrives, och upplyses om de risker som

kan vara förbundna med arbetet. Han skall förvissa sig om att arbetstaga­
ren harden utbildning som behövs och vet vad han har att iakttaga för att

undgå riskerna i arb etet.

Det åligger arbetsgivare att taga hänsyn till arbetstagarens särskilda för­

utsättningar för arbetet. Vid arbetets planläggning och anordnande skall
beaktas att människors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika.

4 § Arbetstagare skall m edverka till att åstadkomma en tillfredsställande
arbetsmiljö. Han skall följa givna föreskrifter samt använda de skyddsan­
ordningar och iakttaga den försiktighet i övrigt som behövs för att förebyg­
ga ohälsa och olycksfall.

Finner arbetstagare att arbete innebär omedelbar och allvarlig fara för

liv eller hälsa, skall han snar ast underrätta företrädare för arbetsgivaren el­
ler skyddsombud. För skada till följd av att arbetstagaren underlåter att ut­
föra arbetet i avvaktan på besked om det skall fortsättas är han fri från er­
sättningsskyldighet.

5 § I fr åga om arbete som arbetsgivare själv utför skall denna lag och

med stöd därav meddelade föreskrifter iakttagas i tillämpliga delar. Det­

samma gäller när två eller flera för gemensam räkning yrkesmässigt driver

verksamhet utan att ha arbetstagare anställd, dock ej om verksamheten be­

drives endast av medlemmar av samma familj.

Den som ensam eller gemensamt med familjemedlem driver yrkesmässig

verksamhet utan anställd är skyldig att följa vad i denn a lag och med stöd

därav har föreskrivits i fråga om teknisk anordning och ämne, som kan för­

anleda ohälsa eller olycksfall, samt beträffande gemensamt arbetsställe.

6 § När tva eller flera samtidigt driver verksamhet på samma arbetsstäl­
le, skall de samråda och gemensamt verka för att åstadkomma tillfredsstäl­

lande skyddsförhållanden.

7 § Den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete är ansvarig
för samordning av åtgärder till skydd mot ohälsa och olycksfall på gemen­

samt arbetsställe för verksamheten. Om fast d riftsställe är gemensamt ar­

betsställe för flera verksamheter, har den som råder över arbetsstället
motsvarande ansvar. Ansvaret för samordningen kan öv erlåtas till någon

av dem som bedriver arbete på arbe tsstället.

1 f råga om annat gemensamt arbetsställe än som avses i första stycket

kan de som bedriver arbete där �verenskomma att en av dem skall ha an-

2548

svar för samordningen.

¬

background image

Den som har ansvar enligt denna paragraf skall se till att samordning

SFS 1977:1160

sker av skyddsåtgärder på arbetsstället. �vriga arbetsgivare och de som
arbetar där skall följa de anvisningar som han lämnar i detta syfte.

8 § Den som tillverkar, importerar, överlåter eller upplåter maskin, red­

skap, skyddsutrustning eller annan teknisk anordning skall se till alt ano rd­

ningen e rbjuder betryggande säkerhet mot ohäl sa och olycksfall, när den

avlämnas för att tagas i bruk eller utställes till försäljning eller i reklamsyf­

te. De anv isningar som behövs för anordningens montering, användning

och skötsel skall medfölja vid avläm nandet. Anordningen skall vara tydligt

märkt med upp gifter av betydelse för att förebygga ohälsa och olycksfall.

9 § Den som tillverkar, importerar eller överlåter ämne, som kan föran­

leda ohäl sa eller olycksfall, skall vidtaga de åtgärder som behövs för att

hindra eller motverka att ämnet vid av sedd användning innebär risk från

skyddssynpunkt. När ämnet avlämnas för att tagas i bruk skall de anvis­

ningar medfölja som behövs för hanteringen. �mnet eller förpackning, kärl

eller liknande, vari det förvaras, skall vara tydligt märkt med uppgifter av

betydelse för att förebygga ohälsa och olycksfall.

10 § Den som insta llerar anordning som avses i 8 § skall se till att behöv­

liga skyddsanordningar uppsättes och att i övrigt erfor derliga skyddsåtgär­

der vidtages.

11 § 17 kap. 8 och

föreskrives om s kyddsansvar i viss a fall för den

som råder ö ver arbetsställe eller upplåter lokal eller markområde för arbe­

te eller såso m personalutrymme.

12 § Om det är påkallat från skyddssynpunkt kan regeringen eller, efter
regeringens bestämmande, arbetarskyddsstyrelsen föreskriva

1. att arbetsprocess, arbetsmetod eller anläggning avsedd för verksam­

het av visst slag får användas endast efter tillstånd,

2. att visst slag av anordning som avses i 8 S endast efter godkännande

får användas eller avlämnas för att tagas i b ruk,

3. att visst ämne som avses i 9 § får användas endast efter godkännande

eller att särskilt villkor skall gälla vid användningen av sådant ämne.

Som förutsättning för godkännande som avses i första stycket 2 kan fö­

reskrivas villkor. 1 anslutning till sådant godkännande kan fa stställas krav
på monterings- och bruksanvisning som skall medfölja anordning, när den

avlämnas för att tagas i br uk.

Vid meddeland e av föreskrift enligt första stycket 2 kan anges, villkor för

brukandet. Tillstånd eller godkännande som avses i första stycket kan för­

enas med villkor för brukandet.

�ven utan samband med föreskrift enligt första stycket kan i angiv en

ordning föreskrivas om kontroll, provning eller fortlöpande tillsyn vid an­

vändning av anordning, som där avses, samt om undersökning av de ar-
betshygieniska förhållandena i visst slag av verksamhet.

13 § Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, arbetarskydds-

2549

styrelsen kan föreskriva

¬

background image

SFS 1977:1160

1. att visst slag av anordning som avses i 8§ skall ha skylt eller annan

märkning som upptager tillverkarens namn eller annan uppgift om anord­

ningen.

2. att ämne som avses i 9S eller förpackning, kärl ell er liknande, vari

ämnet förvaras, skall vid användningen ha märkning,

⬢V att förteckning skall föras över sädan anordning och sådant ämne.
1 samma ordning kan meddelas föreskrifter i fråga om installation av

visst slag av anordning som avses i 8§ .

14 § �r det av särskild betydelse från skyddssynpunkt kan regeringen el­
ler. efter regeringens bestämmande, arbetarskyddsstyrelsen föreskriva

lörbud att använda arbetsprocess, arbetsmetod, anordning som avses i 8 {j

eller ämne som avses i 9 i ?.

15 § Innebär visst slag av ar bete risk för ohälsa eller olycksfall kan reg e­

ringen eller, efter regeringens bestämmande, arbetarskyddsstyrelsen före­

skriva om läkarundersökning av dem som sysselsättes eller skall sysselsät­

tas i arbete t. Föreskrift kan också meddelas om förbud att till arbetet anlita

den som vid läkarundersökning har företett sjuklighet eller svaghet som

gör honom särskilt mottaglig för sådan risk.

16 § Medför visst slag av arbete särskild risk för vissa grupper av arbets­
tagare kan regeringen eller, efter regeringens bestämmande, arbetar­

skyddsstyrelsen meddela föreskrift om förbud mot att arbetet utföres av

arbetstagare, som tillhör sådan grupp, eller föreskriva att särskilt villkor
skall gälla när arbetet utföres av sådan arbetstagare.

17 § Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, arbetarskydds-
styrelsen kan föreskriva att vid läkarundersökning som har föreskrivits

med stöd av 15 eller 16 i? skall föras register med uppgifter om de undersök­

tas namn och om undersökningsresultat.

1 samma o rdning kan meddelas föreskrifter för dem som har skyddsan­

svar enligt 2 eller 5 v t att göra anmälan eller lämna uppgifter till tillsy nsmyn­
dighet e ller att förvara handling som har betydelse från skyddssynpunkt.

18 8 Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, arbetarskydds­

styrelsen kan meddela föreskrifter i fråga om skyldighet för läkare att hos

tillsynsmyndighet göra anmälan om sjukdom, som kan ha samband med

arbete, och att lämna tillsynsmyndighet upplysningar och biträde.

4 kap. Arbetstidens förläggning

I § Med rast avses i denna lag avbrott i den dagliga arbe tstiden, under

vilket arbetstagare icke är skyldig att stanna kvar på arbetsstället. Läng­

den och förläggningen av rast skall ange s på förhand så noga som omstän­

digheterna medger.

Raster skall anordnas så, att arbetstagare ej utför arbete mer än fem t im­

mar i följd. Rasternas antal, längd och förläggning skall vara tillfredsstäl­

lande med hänsyn till arb etsförhållandena.

2550

¬

background image

2 § Rast få r ulbytas mot måltidsuppehåll vid arb etsplatsen, om d etta är

SFS 1977:1160

oundgängligen påkallat med hänsyn till arbetsförhållandena eller med hän­
syn till sjuk domsfall eller annan händelse som ej har kunnat förutses. Så­
dant måltidsuppehåll inräknas i arbe tstiden.

3 § Arbete skall anordnas så, att arbetstagare kan taga de pauser som be­

hövs utöver raster.

I den utsträckning som påkallas av arbetsförhållandena skall särskilda

arbetspauser beredas arbetstagare. Sådana pausers längd o ch förläggning
skall anges på förhand så noga som omständigheterna medger.

Pauser inräknas i arbe tstiden.

4 § Kvinna som ammar sitt barn får ej vägras ledighet härför.

5 § Arbetstagare skall ha behövlig ledighet för nattvila. I ledigheten skall

ingå tiden mellan klockan 24 och klockan 5.

Avvikelse från första stycket får göras, om visst arbete med hänsyn till

sin natur, allmänhetens behov eller annan särskild omständighet måste
fortgå även nattet id eller annars bedrivas före klockan 5 eller efter klockan
24.

6 § Arbetstagare skall beredas minst trettiosex timmars sammanhängan­

de ledighet under varje period om sju dagar. Sådan veckovila skall såvitt

möjligt förlä ggas till veckoslut.

Undantag från första stycket får göras tillfälligtvis, om det föranledes av

särskilt förh ållande som ej har kunnat förutses.

7 § Avvikelse från l§ andra stycket, 5§ första stycket och 6§ första
stycket får göras med stöd av kollektivavtal som på a rbetstagarsidan har
slutits eller godkänts av organisation som är att anse som central arbetsta­
garorganisation enligt lagen (1976: 580) om medbestämmande i arbets livet.

Vidare får genom sådant kollektivavtal rast utbytas mot måltidsuppehåll
vid ar betsplatsen.

Arbetsgivare, som ä r bunden av kollektivavtal som avses i första styc­

ket, får i angivna hänsee nden tillämpa avtalet även på arbetstagare, som ej

är medlem av den avtalsslutande arbetstagarorganisationen, under förut­

sättning att arbetstagaren sysselsattes i arbete som avses med avtalet och

ej omfattas av annat tillämpligt kollektivavtal.

8 § Tillsynsmyndighet får medge undantag från 1 § andra stycket, 5 §

första stycket och 6§ första stycket, om särskilda skäl föreligger.

9 § Utan hinder av denna lag kan regeringen eller förvaltningsmyndig­

het, som reg eringen bestämmer, meddela särskilda föreskrifter om arbets­
tidens förläggning vid v ägtransport och luftfart.

5 kap. Minderåriga
1 § Med minderårig avses i denna lag den som icke har fyllt aderton år.

2551

¬

background image

SFS 1977:1160

2 § Minderårig får ej anlitas till arbete före det kalenderår under vilket
han fyl ler sexton år och ej heller innan han har fullgjort sin skolplikt.

Utan hinder av första stycket får minderårig anlitas till lätt arbete som

icke är ägnat att inverka menligt på hans hälsa, utveckling eller skolgåhg.

Regeringen el ler, efter regeringens bestämmande, arbetarskyddsstyrelsen

meddelar särskilda föreskrifter i fråga om sådant arbete.

3 § Arbetsgivare skall se till att minderårig arbetstagare icke anlitas till

arbete på sätt som medför risk för olycksfall eller för överansträngning el­
ler annan skadlig inverkan på den minderåriges hälsa eller utveckling.

Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, arbetarskyddsstyrel­

sen kan meddela föreskrifter om villkor för eller förbud mot att minderårig
anlitas till arb ete som medför påtaglig risk f ör olycksfall eller för överan­
strängning eller annan skadlig inverkan pä minderårigs hälsa eller utveck­
ling.

4 § Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, arbetarskyddssty­

relsen kan föreskriva att vid läka rundersökning, som har föreskrivits med
stöd av 2§ andra stycket eller 3 i? andra stycket, skall f öras register med
uppgifter om de undersöktas namn och om undersökningsresultat.

5 § Minderårig får icke anlitas till arbete mer än nio timmar av dygnet el ­
ler fyrtiofem timmar i vec kan.

Minderårig arbetstagare skall för nattvila beredas oavbruten ledighet

från arbetet under minst elva timmar varje dygn. I ledigheten skall ingå ti ­

den mellan klockan 22 och klockan 5.

Tillsynsmyndighet får medge undantag från första och andra stycket,

om s ärskilda skäl föreligger.

6 kap. Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare
1 § Arbetsgivare och arbetstagare skall bedriva en på lämpligt sätt orga­

niserad skyddsverksamhet.

2 § På arbetsställe, där minst fem a rbetstagare regelbundet sysselsattes,
skall bland a rbetstagarna utses ett eller flera skyddsombud. Skyddsombud
skall utses även på annat arbetsställe, om arbetsförhållandena påkallar

det. För skyddsombud bör ersättare utses.

Skyddsombud utses av lokal arbetstagarorganisation som är eller brukar

vara bunden av kollektivavtal i förhållande till ar betsgivaren. Finns ej så­

dan organisation, utses skyddsombud av arbetstagarna.

För arbetsställe där skyddskommitté som avses i 8 § ej har tillsatts äger

yrkesinspektionen, om för hållandena påkallar det, medge at t lokal avdel­
ning av förbund eller med sådan avdelning jämförlig sammanslutning av ar­
betstagare utser skyddsombud utanför kretsen av arbetstagarna på arbets­

stället (regionalt skyddsombud).

3 § Finns vid arbe tsställe mer än ett skyddsombud, skall ett av ombuden

utses att vara huvudskyddsombud med uppgi ft att sa mordna skyddsombu-

2552

dens verksamhet.

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt