800428.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

utkom, från trycket

den

SFS 1980:428

^ arbetsmiljölagen (1977:1160);

Utfärdad den 5 juni 1980.

M ^.apns beslut' föreskrivs att 1 kap. 3 § samt 7 kap. 1 och 2 H

Enligt nksdag

ha nedari angivna lydelse.

arbetsmiljolagenliy//-"" ^

1 kap.

andra fanys ä�~«r«^

2 arbete som utföres i arbetsgivaren s hushåll.

;⬢ TömmPlserna i 4 kap. och 5 kap. 5 § gäller ej arbete som utföres i w

betsUarens hem eller annars under sådana förhållanden, att det ej kana».

sls tillkomma arbetsgivaren att vaka över hur arbetet ar anordnat.

7 kap.

1 § Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och med stöd av lagen med­

delade föreskrifter utövas av arbetarskyddsstyrelsen samt, under dess

överinseende och ledning, av yrkesinspektionen.

^

Såvitt avser örlogsfarlyg utövas tillsynen dock av sjöfartsverket. 1 nip

om örlogsfartyg skall även i övrigt vad som sägs i denna lag omariKtar-
skyddsstyrelsen och yrkesinspektionen i stället gälla sjöfartsverket.

2 § Det åligger kommun att efter samråd med yrkesinspektionen uts^

eller flera kommu nala tillsynsman med erforderlig kompetens att bi

yrkesinspektionen vid tillsy n enligt 1 §.

^

Kommun skall årligen till yrkes inspektionen lämna redogörelse or

kommunala tillsynens utövande.

Fullgör kommunal tillsynsman ej vad som åligger honom och ko ^

det geno m anmälan av yrkesinspektionen eller på annat sätt till o
nens kännedom, skall kommunen vidtaga åtgärder för att åstadkomina
telse.

Bestämmelserna i denna paragraf gäller ej i fråga om tillsynen av

fartyg.

710

Denna lag träder i kraft den 1 jul i 1980.

På regeringens vägnar

KARIN ANDERSSON

Lars Lunning

(Arbetsmarknadsdeparte

'fop. '"9/80:126. TU 24. rskr 343.

¬

background image

r

u

"t:

I

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt