SFS 1980:245

800245.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1980:245
Utkom frän trycket

den 21 maj 1980

om ändring i arbetsmHjöIagen (1977:1160);

Utfärdad den 30 april 1980.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om arbetstniljölagen

atf? kap. 13 § skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 7 kap. 14 §, av nedan angivna

lydelse.

7 kap.

13 § Den som har utsetts till skyddsombud eller ledamot i s kyddskom­

mitté får inte obe hörigen röja eller utnyttja vad han under uppdraget har

erfarit om yrkeshemlighet, arbetsförfarande, affärsförhållande, enskilds

personliga förhållande eller förhållande av betydelse för landets försvar.

Vad nu sagt s skall tillämpas på m otsvarande sätt i fråga om ledamot i

styrelsen för lokal facklig organisation med avseende på vad denne har er­

farit av sky ddsombud eller ledamot i skyddskommitté som har u tsetts av
organisationen.

I fråga om den som är skyddsombud eller ledamot i skyddskommitté på

ett arbetsställe i det allmännas verksamhet tillämpas i stället f ör bestäm­

melserna i första stycket 14 kap. 7, 9 och 10 § § sekretesslagen (1980:100).
Har uppgifter lämnats vidare till en ledamot i styrelsen för den arbetstagar­

organisation som har utsett ombudet eller ledamoten, tillämpas 14 kap. 7 §
andra stycket och 10 § tredje stycket sekretesslagen i ställe t för b estäm­

melsen i andra stycket.

14 § Tillsynsmyndighet skall tillställa skyddsombud avskrift av de skrift­

liga meddelanden i skyddsfrågor som lämnas till ett arbetsställe.

Denna lag träder i kra ft den 1 januari 1981.

På regeringens vägnar

ROLF WIRT�0N

Lars Lunning

(Arbetsmarknadsdepartementet)

396

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt