SFS 1985:321

850321.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1985:321

Lag

Utkom från trycket

om ändring i arbctsmiljölagen (1977:1160);

den 11 juni 1985

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 kap. 2§, 6 kap. 9§ och 7 kap.

13 § arbetsmiljölagen (1977: 1160) skall ha följande lydelse.

3 kap.

2 § Arbetsgivare skall vidtaga alla åtgärder som behövs för att förebygga
att arbetstagare utsattes för ohälsa eller olycksfall. Han skall ägna upp-

854

'Prop. 1984/85:89, SoU 1 3, rskr 172.

utfärdad den 30 maj 1985 .

tjG

¬

background image

' inärksamhet åt att arbe tet planlägges och anordnas så, att en tillfred sstäl-

SFS 1985:321

' lande arbetsmiljö skapas. Lokaler samt maskiner, redskap, skyddsutrust­

ning och andra tekniska anordningar skall underhållas väl.

Om arb etsförhållandena påkallar det skall arbetsgivare föranstalta om

företagshälsovård i den omfattning verksamheten kräver.

Arbetsgivare skall beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall

som kan följa av att a rbetstagare utför arbete ensam.

6 kap.
9 § Skyddskommitté skall planera och övervaka skyddsarbetet på ar­

betsstället. Den skall noga följa utvecklingen i frågor som rör skyddet mot

ohälsa och olycksfall samt verka för tillfredsställande skyddsförhållanden.

I skyddskommitté skall behandlas frågor om företagshälsovård, frågor om
planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser och
arbetsmetoder liksom av användning av ämnen som kan föranleda ohälsa

eller olycksfall sam t frågor om upplysning och utbildning rörande arbets­

miljön. Skyddskommitté skall vidare verka för att en på lämpligt sätt

organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet bedrivs på
arbetsstället.

7 kap,

13

Den som har utsetts till skyddsombud eller ledamot i skyddskom­

mitté eller den som har deltagit i ar betsanpassnings- och rehabiliterings­
verksamhet på arbetsstället enligt 6 kap. 9 § får inte obehörigen röja eller

utnyttja vad han un der uppdraget har erfarit om yrkeshemlighet, arbetsför­

farande, affärsförhållande, enskilds personliga förhållande eller förhållan­

de av betydelse för landets försvar.

Vad nu sagt skall tillämpas på motsvarande sätt i fråga om ledamot i

styrelsen fö r lokal facklig organisation med avseende på vad denne har
erfarit av skyddsombud, ledamot i skydd skommitté eller av den som har
deltagit i arbe tsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet på arbetsstäl­

let enligt 6 kap. 9§, om de har utsetts av organisationen.

I fråga om den som är skyddsombud, ledamot i skyddskommitté eller

deltar i arbetsanpas snings- och rehabiliteringsverksamhet enligt 6 kap. 9§

på ett arbetsställe i det allmännas verksamhet tillämpas i stället för bestäm­
melserna i första stycket 14 kap. 7, 9 och ]0§§ sekretesslagen (1980: 100).

Har uppgifter lämnats vidare till en ledamot i styrelsen för den arbetstagar­
organisation som har utsett ombudet, ledamoten eller deltagaren tillämpas
14 kap. 7 § andra stycket och 10 § tredje stycket sekretesslagen i stället för
bestämmelsen i andra stycket

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

På regeringens vägnar

ANNA-GRETA LEIJON

Johan Hirschfeldt

(Arbetsmarknadsdepartementet)

^Senaste lydelse 1980:245.

855

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt