SFS 1987:158

870158.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

\

SFS 1987:158

Lag

Utkom från trycket

den 6 maj 1987

om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160);

utfärdad den 2 april 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 kap, 9 § och 7 kap. 7 § arbets­

miljölagen (1977:1160) skall ha följande lydelse.

2 kap.

9 § Om konstruktion och utformning av byggnad är särskilt föreskrivet i

plan- och bygglagen (1987: 10) och med stöd därav meddelade föreskrifter.

7 kap.

7 § Yrkesinspektionen äger gentemot den som har skyddsansvar enligt
3 kap. 2-10 §§ eller 6 § i de tta kapitel meddela föreläggande eller förbud
som behövs för att denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd
av lagen skall efterlevas.

I beslut om föreläggande eller förbud kan yrkesinspektionen sätta ut

vite.

Underlåter någon att vidtaga åtgärd som åligger honom enligt föreläg­

gande, far yrkesinspektionen förordna om rättelse på hans bekostnad.

Har föreläggande meddelats beträffande någon åtgärd till vilken det

krävs bygglov, rivningslov eller marklov enligt plan- och bygglagen
(1987:10) men beviljas inte sådant lov, är föreläggandet förfallet såvitt

avser åtgärden.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.

På regeringens vägnar

ANNA-GRETA LEIJON

Sten Heckscher

(Arbetsmarknadsdepartementet)

Prop. 1985/86:90, BoU 1986/87:4. rskr. 126.

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt