SFS 1988:53

880053.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:53

Lag

Utkom från trycket

den 16 februari 1988

156

om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160);

utfardad den 28 januari 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 kap. 3§ arbetsmiljölagen

(1977:1160) skall ha följande lydelse.

1 kap.

3

Lagen gäller ej

1. fartygsarbete som avser andra fartyg än örlogsfartyg,
2. arbete som utförs i arbetsgivarens hushåll.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988.

På regeringens vägnar

INGELA THALEN

Gertrud Holmquist
(Arbetsmarknadsdepartementet)

' Prop. 1987/88:3,TU4, rskr. 42.

^ Senaste lydelse 1982:674.

1

k

'T
Q

ti

1:^

t

t

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt