SFS 1989:961

890961.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1989:961

om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160);

utkom från trycket

den 20 december 1989

utfärdad den 13 december 1989.

Enligt riksdagen beslut' föreskrivs att 7 kap. 13 § arbetsmiljölagen

(1977:1160) skall ha följande lydelse.

7 kap.

13

Den som har utsetts till skyddsombud eller ledamot i s kyddskom­

mitté eller den so m har deltagit i arbetsa npassnings- och reh abiliterings­
verksamhet på arb etsstället enligt 6 kap. 9 § får inte obehörigen röja ell er
utnyttja vad han under uppdraget har erfarit om yrkeshemlighet, arbets­

förfarande, affärsförhållande, enskilds personliga förhållande eller förhål­

lande av betydelse för landets försvar.

Har ombudet, ledamoten eller deltagaren utsetts av sådan lokal arbetsta­

garorganisation som avses i 6 kap. 2 och 8 § §, får han utan hinder av

tystnadsplikten i första stycket lämna uppgift vidare till en ledamot i

organisationens styrelse eller till en sakk unnig i arbets miljöfrågor hos e n

central arbetstagarorganisation till vilk en den loka la organisationen hör.

Rätten att lämna uppgift vidare gäller endast om uppgiftslämnaren under­
rättar mottagaren om tystna dsplikten. I sådan t fall g äller tystnadsplikten

också för denne,

' Prop. 1989/90:6, AU8, rskr. 71.

^ Senaste lydelse 1985:321.

1843

¬

background image

SFS 1989:961

I fråga om arbetsställen i det allmännas verksamhet tillämpas i stället för ,,

vad som sägs i första och andra stycket bestämmelserna i 14 kap. 7, 9 och'
10 §§ sekretesslagen (1980:100).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Per Virdesten

(Arbetsmarknadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt