SFS 1990:233

900233.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:233 Lag

Utkom frän trjckci

OHi ändring i arbetsmiijölagen (1977:1160);

den 30 maj 1990

Utfärdad den 17 maj 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs

i fråga om arbetsmiljölagen

(1977:1160)

dels att 1 kap. 2 § samt rubriken till kapitel 6 skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska ll införas två nya paragrafer, 6 kap. 17 och 18 § §,

av följande lydelse.

1 kap.

2 § Vid tillämpning av 2 kap., 3 kap. 1- 14 §§, 17 § andra stycket och

18 § samt 7-9 kap. skall med a rbetstagare likställas

1. den som genomgår utbildning,

2. den som under vård i anst alt utför anvisat arbete,
3. värnpliktig och annan som fullgör i lag föreskriven tjänstgöring eller

som deltager i frivillig utbi ldning för verksamhet inom totalförsvaret.

Elever och vårdtagare som avses i första stycket 1 och 2 skall likställas

med arbetstagare även vid tillämpning av 5 kap. 1 och 3 §§. I fråga om

elever finns dessutom särskilda bestämmelser i 6 kap. 17 och 18 §§ .

I fall som avses i första och andra styckena skall vad i lagen sägs om

arbetsgivare gälla den som d river den verksamhet i vilken arbe tet utföres.

6 kap. Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare m.m.

17 § De som genomgår utbildning skall av huvudmannen för utbildning­
en ges tillfälle att genom el evskyddsombud medverka i skyddsverksamhe­
ten på arbetsstället, om det är rimligt med hänsyn tiil utbi ldningens art och
utbildningsperiodens längd.

Elevmedverkan gäller dock inte elever i lägre årskurs än årskurs 7 i

grundskolan eller motsvarande ungdomsutbildning.

18 § Elevskyddsombuden utses av eleverna.

Huvudmannen för utbildningen skall se till att elevskyddsombuden får

den utbildning och den ledighet som behövs för uppdraget.

Elevskyddsombuden har rätt till den information som behövs för upp­

draget med undantag av information om uppgifter som är föremål för
tystnadsplikt enligt 7 kap. 13 § första stycket. I fråga om uppgifter som är

föremål för sekretess i det allmännas verksamhet gäller sekretesslagen

(1980:100).

Denna lag träder i kraft den 1 jul i 1990.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Per Virdesten

(Arbetsmarknadsdepartementet)

328

⬢ Prop. 1989/90:61, UbU28, rskr. 240.

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt