SFS 1990:973

900973.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:973 Lag^

Utkom från tr\'cket

OIIB

ändring i arbetsmiljölagen (1977 :1160);

den 6 november 1990

utfärdad den 25 oktober 1990.

Enligt riksdagens be slut' föreskrivs att 1 kap. 1 §, 5 kap. 2 �5 §§, 7 kap.

7 §. 8 kap. 2 § och 9 kap. 2 § samt rubriken till 9 kap. arbetsmiljölagen

(1977; 1160) skall ha följande lydelse.

1 ka p. Tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller, med de inskränkningar som anges i 3 §, varje

verksamhet i vilken arbetsta gare utför arbete för arbetsgivares räkning.

Om skyldigheter i vissa avseenden för an dra än arbetsgivare och arbets­

tagare finns bestämmelser i 3 och 5 kap.

5 kap. Minderåriga

2 § En minderårig får inte som arbetstagare eller på annat sätt anlitas till
eller utföra arb ete före det kalenderår under vilket den minderårige fyller

sexton år och inte heller innan den minderårige har fullgjort sin skolplikt.

Utan hinder av första stycket får en minderårig som har fyllt trett on år

anlitas till eller utföra lätt arbete som inte är av sådant slag att det kan

inverka skadligt på den minderåriges hälsa, utveckling eller skolgång.

Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, arbetarskyddsstyrjl-

sen får meddela föreskrifter om undantag från första stycket för anlitande
av en m inderårig som inte har fyllt tretto n år. Sådant undantag får endast
avse mycket lätt arbete av sådant slag att speciella och bety dande tillämp­

ningsproblem skulle uppstå, om inte undantag meddelades.

Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, arbetarskyddsstyrel­

sen meddelar föreskrifter i fråga om arbete som avses i an dra och tredje
styckena.

3 § En minderårig får inte anlitas till eller utföra arbete på sätt som

medför risk för olycksfall eller för överansträngning eller annan skadlig

inverkan på den minderåriges hälsa eller utveckling.

Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, arbetarskyddsstyrel-

1800

Prop. 1989/90:60, AU 16. rskr. 11 5 samt 1990/91: AU 10. rskr. 7 .

¬

background image

sen kan meddela föreskrifter om villkor för eller förbud mot att en minder-

SFS 1990:973

årig anlitas till eller utför arbete som medför påtaglig risk för olycksfall

eller för överansträngning eller annan skadlig inverkan på den minderåri­

ges hälsa eller utveckling.

4 § Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, arbetarskyddssty-

relseh kan föreskriva att vid läkarun dersökning, som har föreskrivits med

stöd av 2 § fjärde stycket eller 3 § andra stycket, skall föras register med

uppgifter om de un dersöktas namn och om undersökningsresultatet.

5

Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, arbetarskyddssty­

relsen meddelar föreskrifter om arbetstidens längd och förläggning för
minderåriga som anlitas till eller utför arbete.

7 kap. Tillsyn

7 §' Yrkesinspektionen äger gentemot den som har skyddsansvar enligt

3 kap. 2 -10 §§, 5 kap. 3 § första stycket eller 6 § i d etta kapitel meddela
föreläggande eller förbud som behövs för att denna lag eller föreskrifter

som har meddelats med stöd av lagen skall efterlevas.

I beslut om föreläggande eller förbud kan yrkesinspektionen sätta ut

vite.

Underlåter någon at t vidtaga åtgärd som åligger honom enligt föreläg­

gande, får yrkesinspektionen förordna om rättelse på hans bekostnad.

Har föreläggande meddelats beträffande någon åtgärd till vilken det

krävs bygglov, rivningslov eller marklov enligt plan- och bygglagen

(1987:10) men beviljas inte sådant lov, är föreläggandet förfallet såvitt
avser åtgärden.

8 kap. Ansvar

2 §" Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrifter

eller villkor som har meddelats med stöd av 3 kap. 12 eller 14 § döms till

böter eller fängelse i hög st ett år.

Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. anlitar en minderårig i str id mot 5 ka p. 2 § första stycket eller mot

föreskrifter som meddelats med stöd av 5 kap. 2 § tredje eller fjärde

stycket,

2. bryter mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 13 eller

15 -17 § eller 5 kap. 3 § andra stycket, 4 eller 5 §,

3. lämnar oriktiga uppgifter om förhållanden av vikt, när en tillsyns­

myndighet har begärt upplysningar, handlingar eller prov eller begärt

undersökningar enligt 7 kap. 3 eller 4 §,

4. utan giltigt skäl tar bort en skyddsanordning eller sätter den ur bruk.

'Senaste lydelse 1982:674.

'Senaste lydelse 1987: 158.

* Senaste lydelse 1982:674.

1801

58-SFS 1990

¬

background image

SFS 1990:973

i 9 ka p, överklagande

2 §'^ Arbetarskyddsstyrelsens beslut i ärenden som avser tillämpning av
föreskrifter meddelade med stöd av 5 kap. 2 § tredje och fjärde styckena,

3 § andra stycket eller 5 § får inte överklagas.

Andra beslut som arbetarskyddsstyrelsen i särskilda fall har meddelat

enligt denna lag eller med stöd av regeringens förordnande enligt lagen , får

överklagas hos regerin gen genom besvär.

Arbetarskyddsstyrelsens beslut om föreskrifter till allmän efterrättelse

får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 december 1990.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Per Virdesten

(Arbetsmarknadsdepartementet)

Senaste lydelse 1989:960.

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt