SFS 1991:677

910677.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i arbetsmiijölagen (1977:1160);

utfärdad den 30 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om arbetsmiljölagen

(1977:1160)

dels att nuvarande 1 ka p. l-4§§ skall betecknas 1 kap. 2-5 §§, att

nuvarande 3 kap. 10 och 11 §§ skall betecknas 3 kap. 11 o ch 12 § § samt att
nuvarande 3 kap. 12�18 §§ skall betecknas 4 kap. 2 � 9 §§,

' Prop. 1990/91; 140, AU22, rskr. 302.

SFS 1991:677

Utkom från trycket

den 17juni 1991
Omtryck

1133

.y'

¬

background image

SFS 1991:677

dels att den nya I k ap. 3 § , 2 k ap. 1 §, 3 kap. 2 �4, 8, 9 och de nya 11 o ch

12 §§, de nya 4 kap. I -

8 §§, 6 kap. 1, 4 och 9 §§, 7 kap. 4, 6, 7, 9 och 13 §§,

8 kap. 2 och 4 § § samt rubriken till 1 kap. skall ha följande lydelse,

dels att det skall införas sju nya paragrafer, I kap. 1 §, 3 kap. 2 a, 10 och

13 §§, 4 kap. 1 och 10 § §, 6 kap. 6a § samt närmast före det nya 4 kap. en
ny rubrik av följande lydelse.

Lagen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna lag träder i kraft.

I 1 kap. Lagens ändamål och tillämpningsområde

1 § Lagens ändamål är

1. att säkerställa en arbetsmiljö som inte utsä tter arbetstagare för ohälsa

eller olycksfall och som är tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur
och den sociala oc h tekniska utvecklingen i samhället, och

2. att främja att arbetsgivare och arbetstagare samverkar för att åstad­

komma en god arbetsmiljö. Lag (1991:677).

2

Denna lag gäller, med de inskränkningar som anges i 4 §, vaije

verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för arbetsgivares räkning.

Om skyldigheter i viss a avseenden f�r andra än arbetsgivare och arbets­

tagare finns bestämmelser i 3 och 5 kap. Lag (1991:677).

3 §' Vid tillämpning av 2 kap., 3 kap. 1 �13 §§, 4 kap. 1 �5 §§ och 8 �

10 §§ samt 7 � 9 kap. skall med arbetstagare likställas

1. den som ge nomgår utbildning,

2. den som under vård i anstalt utfor anvisat arbete,

3. värnpliktig och ann an som fullgör i lag föreskriven tjänstgöring eller

som deltar i frivillig utbildning för verksamhet inom tota lförsvaret.

Elever och vårdtagare som avses i första stycket 1 och 2 skall likställas

med arbetstagare även vid tillämpning av 5 kap. 1 och 3 §§. I fråga om

elever finns dessutom särskilda bestämm elser i 6 kap. 17 och 18 § §.

I fall som avses i första och andra styckena skall vad i lagen sägs om

arbetsgivare gälla den som driver den verksamhet i vilke n arbetet utförs.

Lag (1991:677).

4 §⬢* Lagen gäller ej

1. fartygsarbete som avser andra fartyg än örlogsfartyg,

2. arbete som utförs i arbets givarens hushåll. Lag (1991:677).

5

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela särskilda föreskrifter för totalförsvaret med avvikelse från d enna

lag. Lag (1991:677).

1134

^ Senaste lydelse av förutvarande 1 § 1990:973.

^ Senaste lydelse av förutvarande 2 § 1990:233.

^ Senaste lydelse av förutvarande 3 § 1988:53.

' Senaste lydelse av förutvarande 4 § 198 2:674.

¬

background image

2 kap. Arbetsmiljöns beskaffenhet

SFS 1991:677

1 § Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsätt­
ningar i fysiskt och psykiskt avseende.

Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin

egen arbetssituation samt i forändrings- och utvecklingsarbete som rör
hans eget arbete.

Teknik, arbets organisation och a rbetsinnehåll skall utformas så att ar­

betstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan
medföra ohälsa eller olycksfall. Därvid skall även löneformer och forlägg ­
ning av arbetstider beaktas. Starkt styrt eller bundet arbete skall undvikas
eller begränsas.

Det skall eftersträvas att arbetet ger möjligheter till variation, social

kontakt och sa marbete samt sammanhang mellan enskilda arbetsuppgif­
ter.

Det ska ll vidare eftersträvas att arbetsförhållandena ger möjligheter till

personlig och yrkesmässig utveckling liksom till självbestämmande och

yrkesmässigt ansvar. Lag (199]: 677).

1 § Arbete skall planläggas och anordnas så, att det kan utföras i e n sund

och säker miljö.

3 § Arbetslokal skall vara så utformad och inredd att den är lämplig från

arbetsmiljösynpunkt.

4 § Luft-, ljud- och ljusförhållanden och övriga arbetshygie niska förhål­

landen skall vara ti llfredsställande.

Betryggande skyddsåtgärder skall vidtagas mot skada genom fall, ras,

brand, explosion, elektrisk ström eller liknande.

5 § Maskiner, redskap och andra tekniska anordningar skall vara så

beskaffade och placerade och b rukas på sådant sätt, att betryggande säker­
het ges mot ohälsa och olycksfall.

6 § �mne som kan föranleda ohälsa eller olycksfall får användas endast

under förhållanden som ger betryggande säkerhet.

7 § Kan betryggande skydd mot ohälsa eller olycks fall icke näs på annat
sätt, skall personlig skyddsutrustn ing användas. Denna skall tillhanda hål­

las genom arbetsgivarens försorg.

8 § 1 den utsträckning som föranledes av arbete ts art och arbetst agarnas

behov skall finnas utrymmen och anordningar för personlig hygi en, förtä­

ring och vila samt för första hjälp vid olycks fall eller sjukdom.

Fordon för personal transport skall vara lämpat f�r ändamålet.

9 § Om konstruktion och utformning av byggnad är särskilt föreskrivet i

plan-och bygglagen (1987; 10) och med stöd därav meddelade föreskrifter.

Lag (1987:158).

1135

¬

background image

SFS 1991:677

10 § Om arbetstid finns bestämmelser i arbetstidslagen (1982:673) och

med stöd av denna meddelade föreskrifter.

Särskilda bestämmelser om a rbetstid för minderåriga finns i 5 kap. 5 §.

Lag (1982:674).

3 kap. Allmänna skyldigheter
1 § Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en
god arbetsmiljö.

2 §'^ Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga

att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Lokaler samt maskiner,

redskap, skyddsutrustning och andra tekniska anordningar skall underhål­
las väl.

Om arbetsförhålla ndena påkallar det skall arbetsgivaren föranstalta om

företagshälsovård i den omfattning verksamheten kräver.

Arbetsgivaren skall beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall

som kan följa av att arbets tagaren utför arbete ensam. Lag (1991:677).

2 a § Arbetsgivaren skall systematiskt planera, leda och kontrollera
verksamheten på ett sätt som säkerställer att arbetsmiljön uppfyller kraven
i denna lag och i föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Han

skall utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten

och vidta de åtgärder som föranleds därav. �&tgärder som inte kan vidtas
omedelbart skall tidsplaneras.

Arbetsgivaren skall i den utsträckning verksamheten kräver dokumen te­

ra arbetsmiljön och arbetet med denna. Handlingsplaner skall därvid
upprättas.

Arbetsgivaren skall vidare se till att det på arbetsställe i han s verksamhet

finns en på lämpligt sätt organiserad arbetsanpassnings- och rehabilite­

ringsverksamhet för fullgörande av de uppgifter som enligt denna lag och

enligt 22 kap. lagen (1962: 381) om allmän försäkring vilar på honom. Lag

(1991:677).

3 § Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren få r god kännedom om de

förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses

om de risker som kan vara förbundna med a rbetet. Arbetsgivaren skall

förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet
vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbete t.

Arbetsgivaren skal l genom att anpassa arbetsförhållan dena eller vidta

annan lämplig åtgärd ta hänsyn till arbetst agarens särskilda förutsättning­
ar för arbetet. Vid arbetets planläggning och anordnande ska ll beaktas att

människors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika. Lag

(1991:677).

4 § Arbetstagaren skall medverka i arbetsmiljöarbetct och delta i gen om­

förandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmil­

jö. Han skal l följa givna föreskrifter samt använda de skyddsanordningar

136

' Senaste lydelse 1985:321.

¬

background image

och iaktta den rörsiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och

SFS 1991:677

olycksfall.

Om arbetstagaren finneratt arbetet innebäromedelbar och allvarlig fara

för liv eller hälsa, ska ll han snarast underrätta arbetsgivaren eller skydds­

ombud. Arbetstagaren är fri från ersättningsskyldighet för skada som

uppstår till följd av att han underlåter att utföra arbetet i avvaktan på

besked om det skall fortsättas. Lag ()991:677).

5 § 1 fr åga om arbete som arbetsgivare själv utför skall denna lag och

med stöd därav meddelade föreskrifter iakttagas i tillämpliga delar. Det­

samma gäller när två eller flera för gemens am räkning yrkesmässigt driver

verksamhet utan att ha ar betstagare anställd, dock ej om verksamheten
bedrives endast av medlemmar av samma familj.

Den som ensam e ller gemensamt med familjemedlem driver yrkesmäs­

sig verksamhet utan anställd är skyldig att följa vad i denna lag och med
stöd därav har föreskrivits i fråga om teknisk anordning och äm ne, som

kan föranleda ohälsa eller olycksfall, samt beträffande gemensamt arbets­

ställe. .

6 § När två eller flera samtidigt driver verksamhet på samma arbetsstäl­

le, skall de samråda och gemensamt verka för att åstadkomma tillfredsstäl­
lande skyddsförhållanden.

7 § Den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbe te är ansvarig
för samordning av åtgärder till skydd mot ohälsa och olyc ksfall på gemen­
samt arbetsställe för verksamheten. Om fast driftsställe är gemensamt
arbetsställe för flera verksamheter, har den som råder över arbetsstället
motsvarande ansvar. Ansvaret för samordningen kan överlåtas till någon
av dem som bedriver arb ete på arbetsstället.

I frå ga om annat gemensamt arbetsställe än som avses i första stycket

kan de som bedriver arbete där överenskomma att en av dem skall ha

ansvar för samordningen.

Den som har ansvar enligt denna paragraf skall se till att samordning

sker av skyddsåtgärde r på arbetsstället. �vriga arbetsgivare och de som
arbetar där skall följa de anvisningar som han lämnar i detta syfte,

8 § Den som tillverkar, importerar, överlåter eller upplåter en maskin,

ett redskap, skyddsutrustning eller annan teknisk anordning skall se till att
anordningen erbjuder betryggande säkerhet mot ohälsa och olyck sfall, när
den avlämnas för att las i bruk eller när den ställs ut till försäljning eller i

reklamsyfte.

Uppgifter om anordningen som är av betydelse för att föreby gga ohälsa

och olycksfall (produktinformation) skall lämnas vid avlämnandet genom
tydlig märkning elle r på annat sätt. Information av särskil d betydelse för

arbetsmiljön skall lämnas vid marknadsföring av anordningen. Lag
(1991:677).

9 § Den som tillverkar, importerar eller �verlåter ett ämne, som kan

föranleda ohälsa eller ol ycksfall, skall vidta de åtgärder som behövs för att

hindra eller motverka att ämnet vid avsedd a nvändning innebär risk från

I

skyddssynpunkt.

¬

background image

SFS 1991:677

Vad som sägs i 8 § andr a stycket om produktinformation och informa­

tion vid marknadsföring skall gälla även i fråga om ämnen som kan

föranleda ohälsa eller olycksfall. Lag (J99]:677).

10 § Den som överlåter elle r upplåter en förpackad produkt skall se t ill

att förpackningen inte innebär risk för ohälsa eller olycksfall. Lag
(1991:677).

11 § Den som installerar en tek nisk anordning skall se till att behövliga
skyddsanordningar sätts upp och att i övrigt erforderliga skyddsåtg ärder

vidtas. Lag (1991:677).

12 § 17 kap. 8 och 9 §§ föreskrivs om skyddsansvar i vissa fall för den

som råder �ver ett arbetsställe eller upplåter en lokal, ett markområde eller

ett utrymme under jord för arbete eller som personalutrymme. Lag
(1991:677).

13 § Den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete skal! vid

projekteringen se till att arbetsmiljösynpunkter, avseende såväl byggskedet

som det framtid a brukandet, beaktas och att olika delar av projekteringen
samordnas. Den som tillverkar monteringsfärdiga byggnader eller a nlägg­

ningar skall på samma sätt se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas vid
projekteringen.

�ven arkitekter, konstruktörer och andra som medverkar vid projekte­

ringen, skall inom ramen för sina u ppdrag se till att arbetsmiljösynpunkter

beaktas. Lag (1991:677).

138

4 kap, Bemyndiganden

1 § Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, arbetarskyddssty­

relsen får föreskriva om

1. provning eller annan kontroll av tekniska anordningar eller av ämnen

som kan föranleda ohälsa eller olyck sfall,

2. villkor och kontroll vid tillverkning och användning av sådana anord­

ningar eller ämnen,

3. undersökning av skyddsförhällandena i ett visst slag av verksa mhet.

Lag (1991:677).

2 § Om det behövs för att förebygga ohälsa eller olycksfall i arbetet får

regeringen eller, efter regeringens bestämmande, arbetarskyddsstyrelsen
föreskriva

1. att arbetsprocesser, arbetsmetoder eller anläggningar, som är avsedda

för verksamhet av ett visst slag får användas endast efter tillstånd,

2. att tekniska anordningar eller äm nen som kan föranleda ohälsa eller

olycksfall, endast efter tillstånd eller godkännande får användas eller av­

lämnas för att tas i bruk.

I föreskrift som avses i första stycket får anges att det i anslutning ti ll ett

tillstånd eller ett godkännande kan fastställas krav på produktinformation
och på villkor som skall gälla vid tillverkning samt på kontroll efter
tillverkning. 1 sådan föreskrift kan även anges alt ett tillstånd eller godkän-

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt