SFS 1992:1135

921135.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1135 Lag

Utkom från trycket

0111 ändring i arbctsmiljölagen (1977:1160);

den 16 december 1992

2626

utfärdad den 3 december 1992.

Enligt riksdagens beslut^ föreskrivs att 3 kap. 8§ och 4 kap. l-3§§

arbetsmiljölagen (1977:1160)^ skall ha följande lydelse.

3 kap. Allmänna skyldigheter

8 § Den som tillverkar, importerar, överlåter eller upplåter en maskin,

ett redskap, skyddsutrustning eller annan teknisk anordning skall se till att
anordningen erbjuder betryggande säkerhet mot ohälsa och olycksfall, när
den släpps ut på marlcnaden, avlämnas för att tas i bru k eller ställs ut till

försäljning.

En teknisk anordning som inte uppfyller kraven i första stycket få r visas

på mässor, utställningar eller liknande om det tydligt anges att kraven inte

är uppfyllda och att anordningen inte får släppas ut på marknaden eller
avlämnas för att tas i bruk förrän den uppfyller kraven. Sätts anordningen

i funktion skall tillräckliga säkerhetsåtgärder vidtas mot olycksfall.

'Prop. 199)/92:I70(bil. 9), bet. 1992/9 3; EU 1, rskr. J 992/93: 18.

' Lagen omtryckt 1991:677.

t

fa

a

-5

b-

¬

background image

Uppgifter om anordningen som är av betydelse för att förebygga ohälsa

SFS 1992:1135

och olycksfall (produktinformation) skall lämnas vid avlämnandet genom
tydlig märkning eller på annat sätt. Information av sä rskild betydelse för
arbetsmiljön skall lämnas vid marknadsföring av anordningen.

4 kap. Bemyndiganden

1 § Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, Arbetarskyddssty­

relsen får, i fråga om tekniska anordningar eller ämnen som kan föranleda
ohälsa eller olycksfall, föreskriva om

1. villkor om tillv erkning, användning samt märkning eller annan pro­

duktinformation,

2. provning eller kontroll av att föreskrivna krav eller villkor är uppfyll­

da.

2 § Om det beh övs för att förebygga ohälsa eller olycksfall i arbetet får

regeringen eller, efter regeringens bestämmande. Arbetarskyddsstyrelsen
föreskriva

1. att arbetsprocesser, arbetsmetoder eller anläggningar, som är avsedda

för verksamhet av ett visst slag får användas endast efter tillstånd,

2. att tek niska anordningar eller ämnen som kan f öranleda ohälsa eller

olycksfall, endast efter tillstån d, godkännande eller annat bevis om över­
ensstämmelse med gäl lande krav får släp pas ut på marknaden, användas
eller avlämnas för att tas i bruk.

3 § Regeringen eller, efter regeringens bestämmande. Arbetarskyddssty­

relsen lår föreskriva

1. att på arbetsställen skall föras en förteckning över där befintliga

tekniska anordningar av vissa slag el ler vissa ämnen som kan föranleda

ohälsa eller olycksfall,

2. att arbetsgiv are skall föra register över arbetsta gare som utsätts för

exposition som kan medföra ohälsa med uppgift om arbetet och expositio­

nen samt att arbetsgivare skall till läkare överlämna uppgifter ur registret.

Föreskrifter om undersökning av skyddsförhållandena i ett viss t slag av

verksamhet och om installation av tekniska anordningar får meddelas i

samma ordning.

Arbetstagare skall ges tillfä lle att på begäran ta del av de uppgifter i

register enligt första stycket 2. som berör honom eller henne.

Denna lag träder i kraft den 1 j anuari 1993.

il?

På regeringens vägnar

B�RJE H�RNLUND

Per Virdesten

(Arbetsmarknadsdepartementet)

2627

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt