SFS 1989:960

890960.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989:960 Lag

uikom frän iryckel

om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160);

den 20 december 1989

Utfärdad den 13 december 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 6 kap. 2 § och 9 kap. 2 §

arbetsmiljölagen (1977:1160) skall ha följande lydelse.

6 kap.

2 § På arbetsställe, där minst fem arbetstagare regelbundet sysselsättes,

skall bland arbetstagarna utses ett eller flera skyddsombud. Skyddsombud
skall utses även på annat arbetsställe, om arbetsförhållandena påkallar det.

För skyddsombud bör ersättare utses.

Skyddsombud utses av lokal arbetstagarorganisation som är eller brukar

vara bunden av kollektivavtal i forhållande till arbetsgivaren. Finns ej

sådan organisation, utses skyddsombud av arbetstagarna.

För arbetsställe där skyddskommitté som avses i 8 § inte har tillsatts får

lokal avdelning av förbund eller med såd an avdelning jämförlig samman­
slutning av arbetstagare utse skyddsombud utanför kretsen av arbetstagar­

na på arbetsstället (regionalt skyddsombud). Rätten att utse regionalt

skyddsombud gäller endast om avdelningen eller sammanslutningen har

någon medlem på arbe tsstället.

1842

' Prop. 1989/90; J 9, AU8, rskr. 71.

¬

background image

v '

9 kap.

SFS 1989:960

2

Arbetarskyddsstyrelsens beslut i ärenden som avser tillämpning av

föreskrifter meddelade med stöd av 5 kap. 2 § andra stycket, 3 § andra

stycket eller 5 § får inte överklagas.

Andra beslut som arbetarskyddsstyrelsen i särskilda fall har meddelat

enligt denna lag eller med stöd av regeringens förordnande enligt lagen, får
överklagas hos regeringen genom b esvär.

Arbetarskyddsstyrelsens beslut om föreskrifter till allmän efterrättelse

får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Per Virdesten

(Arbetsmarknadsdepartementet)

⬢ Senaste lydelse 1982:674.

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt