730834.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973; 834 Lag

Utkom frän t rycket O�� ändring i arbetarskyddslagen (1949:1);
den 4 dec. 1973

utfärdad den 16 november 1973.

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen^ i fråga om arbetarskydds­

lagen (1949: 1),

dels att 60 och 69 §§ skall upphöra att gälla,

dels att i 55, 61 och 72 §§ ordet "yrkesinspektör" i olika böjningsfor­

mer skall bytas ut mot "yrkesinspektionen" i motsvarande form,

dels att 6, 39^2, 47�53, 59, 62�68, 70 och 73 §§ skall ha nedan

angivna lydelse,

dels att i la gen skall införas nya paragrafer, 7 a, 8 a, 40 a, 40 b, 41 a

och 53 a §§, av nedan angivna lydelse.

Till följd härav kommer lagen att ha följande lydelse från och med

den dag då denna lag träder i kraft.

1 kap. Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag äger, med de inskränkningar nedan angivas, tillämpning

å varje verksamhet, vari arbetstagare användes till arbete för arbetsgiva­

res räkning.

I denna lag förstås med arbetstagare envar, som utför arbete för an­

nans räkning utan att i förhållande till denne vara att anse såsom själv­

ständig företagare, och med arbetsgivare envar, för vilkens räkning ar­

bete utföres av sådan arbetstagare utan att mellan dem står någon tredje
person, vilken såsom självständig företagare åtagit sig att ombesörja ar­
betets utförande.

2 § Utöver vad i 1 § sägs skall denna lag, där ej nedan annorlunda

stadgas, äga tillämpning å

1) arbete, som två eller flera personer för gemensam räkning utföra

under sådana förhållanden, att om arbetstagare funnits anställd lagen
enligt 1 § skulle ägt tillämpning därå;

2) arbete, som elev utför vid sådan undervisnings- eller utbildnings­

anstalt eller avdelning därav, beträffande vilken Konungen förordnat att

1650

lagen skall gälla;

» Prop. 1973: 130, SoU 25, rskr 290.

¬

background image

3) arbete, som värnpliktig i denna sin egenskap utför under sådana

SFS 1973: 834

förhållanden, att lagen enligt 1 § skulle ägt tillämpning därå, om arbetet
utförts av arbetstagare för arbetsgivares räkning; samt ⬢

4) arbete, som på fångvårds- eller tvångsarbetsanstalt, arbetshem som

avses i lagen om socialhjälp, allmän vårdanstalt för alkoholmissbrukare

eller sinnessjukhus eller annan anstalt för vård av sinnessjuka intagen

person efter anvisning av anstaltsledningen utför på anstalten.

I fall som här avses skall vad i lagen sägs om arbetstagare äga mot­

svarande tillämpning å den, som utför arbetet, och vad i lagen ä r före­
skrivet om arbetsgivare gälla den eller dem, som driva den verksamhet,

vari arbetet utföres.

3 § Från lagens tillämpning undantagas

a) arbete, som utföres i arbetstagarens hem eller eljest under sådana

förhållanden, att det ej kan anses tillkomma arbetsgivaren att vaka över

arbetets anordnande;

b) arbete, som utföres av medlem av arbetsgivarens familj, såframt

arbetet Hr förlagt till arbetsgivarens hem eller är att hänföra till jord­
bruk eller någon dess binäring, vilken icke bedrives såsom självständigt
företag, eller till byggnadsarbete för jordbruk eller sådan dess binäring,

som nyss nämnts;

c) arbete, som utföres i arbetsgivarens hushåll; samt

d) arbete, som är att hänföra till skeppstjänst.

Från lagens tillämpning undantages vidare övning inom krigsmakten

eller civilförsvaret elle r eljest för totalförsvarets ändamål, så ock annat

arbete inom krigsmakten eller civilförsvaret än sådant som utföres un­
der väsentligen samma förhållanden som motsvarande arbete i annan
verksamhet.

4 § I avseende å arbete varom sägs i 2 § 1), 2) och 4) skola 17�21,
23�25 och 27�44 §§ ej äga tillämpning. Bestämmelserna i 17�21,
23�25, 27�31 och 33�38 §§ skola icke gälla beträffande arbete, som

utföres av medlem av arbetsgiv arens familj.

Vad i 2�5 s amt 7�10 kap. stadgas skall i fråga om arbete, som är

underkastat tillsyn enligt strålskyddslagen, äga tillämpning allenast i vad
angår skydd mot annan skada än sådan, som orsakas av joniserande

strålning.

5 § Bedrives i visst fall arbete, som enligt vad ovan stadgats icke är

underkastat denna lag och ej är att hänföra till skeppstjänst, under så­
dana förhållanden, att därmed sysselsatta personer utsättas för allvarlig

fara för ohälsa eller olycksfall, må Konungen förordna, att lagen skall

i erforderlig omfattning tillämpas å arbetet, ävensom meddela de före­

skrifter, som därvid kunna erfordras.

6 § Såvitt angår de särskilda skyldigheter, som avses i 7 a § beträf­

fande gemensamma arbetsställen samt i 45 och 46 §§ beträffande tek­

niska anordninga r och arbetsställen, skall denna lag äga tillämpning, än­
då att fråga ej är om verksamhet, som enligt vad förut sagts omfattas

av lagen.

1651

¬

background image

SFS 1973:834

2 kap. Allmänna föreskrifter om åtgärder till förebyggande

av ohälsa och olycksfall

7 § Arbetsgivare är pliktig a tt, under särskilt beaktande av vad nedan
sägs eller med stöd av de nna lag föreskrives, iakttaga allt som med hän­
syn till arbetets natur och de förhållanden, under vilka arbetet bedrives,

samt arbetstagares ålder, yrkesvana och övriga förutsättningar för arbe­

tet skäligen kan erfordras för att förebygga att hos honom sysselsatt ar­

betstagare ådrager sig ohälsa i följd av arbetet eller drabbas av olycks­

fall däri.

Arbetstagare är pliktig att använda förefintliga skyddsanordningar,

noga följa i denna lag eller med stöd av densamma meddelade föreskrif­
ter samt i övrigt i akttaga tillbörlig försiktighet och, i vad på honom an­
kommer, medverka till förekommande av ohälsa och olycksfall.

7 a § När två eller flera arbetsgivare samtidigt bedriva ar bete på sam­

ma arbetsställe, skola de samråda och gemensamt verka för att åstad­
komma sunda och säkra förhållanden på arbetsstället.

Den som låter uppföra byggnad eller anläggning (byggherre) är an­

svarig för samordning av åtgärder till skydd mot ohälsa och olycksfall

på gemensamt arbetsställe för byggnadsverksamhet. Byggherren kan
överlåta ansvaret för samordningen till arbetsgivare på arbetsstället.

På annat gemensamt arbetsställe än som avses i andra stycket kunna

arbetsgivarna överenskomma att en av dem skall ha ansvaret för sam­
ordningen. Finnes ej överenskommelse äger yrkesinspektionen föreskri­
va vem so m skall ha sådant ansvar.

Den som har ansvar enligt andra eller tredje stycket skall tillse att

samordning sker av sk yddsåtgärder på arbetsstället. �vriga arbetsgivare

och på arbetsstället sysselsatta arbetstagare äro skyldiga att följa de
anvisningar som han i detta syfte lämnar.

Vad i denna paragraf sägs om arbetsgivare äger motsvarande tillämp­

ning på den som driver verksamh et utan att ha arbetstagare anställd.

8 § Arbetslokal skall vara inrättad i enlighet med vad därom må vara
särskilt föreskrivet.

8 a § Arbetsgivare skall göra anmälan till yrkesinspektionen när ar­

betslokal, beträffande vilken byggnadslov eller anmälan enligt 66 § bygg ­
nadsstadgan (1959: 612) ej erfordras, skall tagas i bruk för stadigvaran­
de användning i verksamhet, på vilken denna lag är tillämplig. Anmä­
lan skall göras senast tre veckor innan lokalen tages i bruk.

Anmälan enligt första stycket skall även göras dels när erforderlig

prövning i arbetarskyddshänseende ej kunnat ske i ärende om bygg­

nadslov, dels när arbetslokal skall tagas i bruk för annan verksamhet än

den, vartill lokalen senast varit använd, dels ock när arbetstagare skall
anställas i verksamhet, i vilken arb etstagare förut icke använts till arbete
för arbetsgivares räkning.

Om det är påkallat med hänsyn till riskförhållandena i visst slag av

verksamhet, får Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer
föreskriva, att arbetslokal som är avsedd för sadan verksamhet icke far
tagas i bruk förrän den besiktigats av yrkesinspektionen.

1652

1.. ⬢

'

i- ⬢ =

V

¬

background image

9 § I erforderlig utsträckning skola arbetstagarna, på sätt som kan

SFS 1973: 834

anses tillfredsställande med hänsyn till deras antal och fördelning på kön
samt arbetets natur och varaktighet, å eller invid arbetsstället äga till­

gång till drick s- och tvättvatten, avträden, lämplig plats för ombyte, för­

varing och i förekommande fall torkning av kläder samt lämplig plats

för intagande av måltid.

Där så kan anses nödigt med hänsyn till de förhållanden, under vilka

arbetet bedrives, skall lämplig plats för vila eller utrymme, som erbju­
der tillfredsställande skydd mot köld och nederbörd, stå till arbetstaga­
res förfogande.

10 § I sluten arbetslokal skall finnas tillräckligt luftutrymme, i regel

uppgående till minst tio kubikmeter för varje där sysselsatt arbetstagare.

Tillfredsställande luftväxling skall vara anordnad i sådan lokal ävensom,

i den mån så ä r påkallat, på annan plats där arbete bedrives.

Arbete skall äga rum vid tillräcklig och tjänlig belysning samt så lämp­

lig värme- och fuktighetsgrad, som med hänsyn till arbetets beskaffen­
het och platsen för detsamma skäligen kan påfordras.

Lämpliga anordningar skola såvitt möjligt vidtagas för att hindra att

damm, rök, gas eller ånga sprides i en för arbetstagarna skadlig eller

besvärande mängd eller att arbetstagarna skadas genom att utsättas för

buller, skakningar eller annan liknande olägenhet.

På arbetsställe skall ordning och renlighet iakttagas.

Arbete skall anordnas så, att det kan utföras på sätt, som icke är

onödigt tröttande.

11 § Till förekommande av olycksfall i arbetet skola motorer, trans­

missioner, ar betsmaskiner och andra därmed jämförliga maskinella an­

ordningar, ångpannor och andra tryckkärl samt lyft- och transportan­

ordningar vara försedda med erforderliga skyddsanordningar samt även

i övrigt vara så utförda och anordnade, att de erbjuda betryggande

säkerhet.

För att förebygga att arbetstagare skadas genom fall, nedstörtande fö­

remål eller ras eller av splitter, stänk, vassa eller heta föremål eller heta
vätskor eller genom klämning eller slag eller genom eldfarliga, explo­

siva, frätande, giftiga eller eljest hälsofarliga ämnen eller genom elek­

trisk str öm, kyla eller värme eller genom bländande ljus, skola sådana
åtgärder vidtagas, att fara härför i möjligaste mån undgås.

12 § Där till vi nnande av nödigt skydd mot ohälsa eller olycksfall an­

nan åtgärd icke kan vidtagas eller skäligen påfordras, skall personlig

skyddsutrustning av lämplig beskaffenhet tillhandahållas arbetstagaren.

Denne är skyldig att använda utrustningen under arbetet samt väl vårda

den.

13 § För lämnande av den första hjälpen vid olycks- eller sjukdoms­

fall skola s ådana anordningar finnas, som kunna anses erforderliga med
hänsyn till arbetsställets storlek och belägenhet samt arbetets beskaffen­

het och de förhållanden, under vilka arbetet bedrives.

1653

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt