SFS 1974:365

740365.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag.

SFS 1974:365

om ändring i arbetarskyddslagen (1949:1);

utkom f rån tr ycket

utfärdad den 31 maj 1974.

den 17 juni 1974

Kungl. Maj;t förordnar med riksdagen^ att 42 § arbetarskyddslagen

(1949: 1)- skall ha nedan angivna lydelse.

42 §3 Skyddsombud må icke hindras att fullgöra sina uppgifter. Ar­

betstagare må ej på den grund att han utsetts till skyddsombud eller i

anledning av hans verksamhet som skyddsombud tillskyndas försämra­

de arbetsförhållanden, ej heller må arbetsgivare av sådan orsak försäm­
ra hans anställningsvillkor.

Bryter arbetsgivare eller arbetstagare mot vad i första stycket stad­

gats, är han skyldig ersätta därav uppkommen skada. Vid bedömande
om och i vad mån skada uppstått skall hänsyn tagas även till omstän­
digheter av annan än rent ekonomisk betydelse. Om det med hänsyn

till den skadevållandes ringa skuld, den skadelidandes förhållande i av­

seende å tvisten, skadans storlek i jämförelse med den skadevållandes
tillgångar eller till omständigheterna i övrigt finnes skäligt, må skade­
ståndets belopp nedsättas; fullständig befrielse från skadeståndsskyldig­

het må ock äga rum. �ro flera ansvariga för skada, skall skadestånds­

skyldigheten dem emellan fördelas efter vad som prövas skäligt med

hänsyn till den större eller mindre skuld, som finnes ligga envar till last,
samt till omständigheterna i övrigt.

Rättshandling, som sker i strid mot vad i första stycket är stadgat, är

ogill.

Skyddsombud, som gör gällande att han tillskyndats försämrade ar­

betsförhållanden eller anställningsvillkor med anledning av uppdraget
att vara skyddsombud, har rätt att behålla sina tidigare arbetsförhål­

landen och anställningsvillkor till dess frågan slutligt prövats.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.
Har uppsägning eller avskedande skett före ikraftträdandet, gäller

dock äldre bestämmelser.

CARL GUSTAF

ANNA-GRETA LEIJON

(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop 1974: 88, InU 15, rskr 2 72.

2 ;^gen omtiyckt 1973: 834.

^ �n dringen innebär bl. a. att femte stycket upphävs.

831

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt