SFS 1966:109

660109.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F �RFATTNINGSSAMLINC

1966 ⬢ N r 109

Utkom från trycket den 9 maj 1966

Nr lft9

Lag

om än drad lydelse av 33 och 60 §§ arbetarskyddslageu den 3 jannari

1949 (nr 1);

given Siockholms sloii den 29 april 1986.

V i GUSTAF ADOLF, nted Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterlig.t: att Vi, med riksdagenh funnit

gott förordna, att 33 ocli 60 §§ arbetarskyddslagen den 3 januari 1949^ skola

erliålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

33 §.

Minderårig arbetstagare

klockan 7.

Från vad �

elva timmar.

c) När särskilda skäl föranleda därtill, mä arbetarskyddsstyrelseu medgi­

va att minderårig, som fyllt sexton år och. enligt läkarintyg äger god hälsa

och liroppsutveckling, användes till arbete utan att stadgandet i första styc­

ket iakttages,

d) Minderårig, som fyllt femton år och enligt läkarintyg äger god hälsa

och kroppsutveckling, må efter arbetarskyddsstyrelsens medgivande an-

"^'andas till floltningsarbete i den mån förhållandena föranleda därtill.

60 §.

I fall som avses i 53 och 54 §§ skall vad där stadgats icke äga tillämpning

verksamhet, sj)m bedrivas av staten. Finner arbetarskyddsstyrelsen, i an-

ning av anmälan från yrkesinspektör eller eljest, i avseende å sådan verk-

nihet missförhållande föreligga som i nämnda lagrum sägs, skall styrel-

n iios den myndighet, vilken har överinseende över verksamheten, påkalla

del r ^ ® åtgärd. Vidtages ej sådan åtgärd, må styrelsen underställa ären-

eller, om ärendet gäller riksdagen eller dess verk, det riks-

g ns organ som riksdagen bestämmer.

träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå meddelad

utkommit från trj^cket i Svensk författningssamling.

]j (jelse av 33 § se 1950: 70,

®S000. Svensk förfatiningssatnJing 1966, iVr 109

¬

background image

"J

212

1966 . Nr 109

Det a lla som vederbör Iiava sig hörsamligen att efterr"

\isso hava Vi detta med egen hand underskrivit och

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 29 april 1966.

GUSTAF ADOLF

(L S)

(Socialdepartementet)

m

s

Ii

1

" d

so

I'

t-

Nr 109. V«örk Stockholm 1966 Kungl Boktryckeriet, P. A Nomtedt �

r Ii

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt