630245.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1963 ' Nr 245 och 246

Ultom frin trycket den 18 jmu 1963

Nr~245

Lag

om ändring i arLetarskyddslagen den 3 januari 1949 (nr 1);

given Stockholms slott den 31 maj 1963.

Vi GUSTA F ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

V e n (1 e s Konung, göra v e t e r 1 i g t; att Vi, med riksdageni^, funnit

«olt f örordna, att 1, 2, 3, 16, 23, 27, 45, 51, 56, 57, 59, 61, 72 och 73 §§ ar-

iielarskyddslagen den 3 januari 19492 s]^oia erhålla ändrad lydelse på sätt

nedim ang ivcs,

^ ^

Denna lag äger, med do inskränkningar nedan angivas, tillämpning å var­

je ve rksamhet, vari arbetstagare användes till arbete för arbetsgivares räk-
niiig.

I de nna

arbetets utförande.

2 §.

Utöver vad i 1 § sägs skall denna lag, där ej nedan annorlunda stadgas,

äga tillämpning å

T) arbete, som två eller flera personer för gemensam ^^k^^g ntfora

-

(ler sä dana förhållanden, att om arbetstagare funnits anstalid lagen enligt
1 g skul le ägt tillämpning därå;

, . -

u �~ �~fnnaT,?Tiö^nn-

2) arbete, som elev utför vid sådan under^snings-

stait e ller avdelning därav, beträffande vilken Konungen forordnat att lagen
skall ftnlbn-

...

,

-

'""a" fäcli, som värnpliktig i denna sin

hållanden, all lagen enligt 1 § skulle ägt tdlampnmg

.

förts av arbetstagare för arbetsgivares

nrbetshem som av-

4) arbete, som på fångvårds-

alkohol missbrukare eller

ses i lagen om socialhjälp, allmän vårdaustalt ⬢

intagen person

sinnessjukhus eller annan anstalt för vård av ^

^

ffto,- ,J..- ...

ntför nå anstalten.

^"iiiessjuuiius eller annan ansian. iui

efter anvisning av anstaltsledningen utfor på ansta

1 fall ^

arbetet utfores.

^ ^

Från lagens tillämpning undantagas

eliest under sådana för-

n) arbete, som utföres i arbetstagarens b . , ^

gtt vaka over arbe-

Wlianden, .;it del ej kan anses tiiikomma arietsgivaren
fels a nordnande;

' Frop. 1963: 126; L 'U 53; Rskr 276.

Senaste lydelse av 73 § sc 1962:248.

151-~61«000. Svensk fUr/attnmgssamfing 1963. Nr215

¬

background image

1P^

19(33 . Xr 243

1.)

som iilfi'lros ;;v mod loin av arl^cls^d vårens fajnii, ^ ⬢

Id ;ir fdrhi,:,'! til! ar})ols^i;ivnron.s hem cllcr är alt Ininföra

inn^on lioss lanäi lni^'. vilken ioko bodiivos säsom -sjafvslandiat f- :

lil! I,v:ii,'n;uisarlioto i'är Jordhnik eller sadan dess inniirinm som n

o) ":irj»o{e, smn iitföros i arhols^^dvaroiis luislnill; saint

.

(h :nJ>olo. sam är all hän Tora lill .sko])j)sljäli.sf.

Frän Ia_-vns iil läiiijmini^ unrlnntages vidare övning inom krigsm "

eiMlförsvavol eller eljosl för (ola]t'örs\aro{s ändninäi, så ock a

inom kritismaklen ollor civiiförsvårcl än sådanf som utföres

[igen smiiiiia rnrhäHantien som motsvarande arheto i annan Verks '

l\omingen ma loresknva sarslalda villkor för arbelstucfares a

till a rhele, som finnes medföra särskild fara för ohälsa clfer olvcKf

nes arhele mediora synnerlig fara för ohälsa eller olycksfall

v>

furonlna alt aijjolstagare oj mä användas därtill.

'

'

v-

23 .S.

Minderårig nm icke användas lill arbete mod mindre han fyllt eller- '

kaleaderaj-el fyller fj orinn ar samt

där fråga o i ä r om arbete imSl

Mn^nd^ånr"^

-Marlplikt eller oe.k crbålliL behörigt tillstånd att a .

Arlietaiskyddsslyrelsen må - _ _ sig sliohmdcrvisningen.

.'^1^

Mimlcrang ma ⬢

_ ] a rbetsboken.

Jml salnmla Mmlgats skall oj gälla arbete, som forlgår under hö�

da.i;ar och med!or ringa ansträngning.

^

nin'- '-ivensoiVrln

uv mnsldn, redskaji cllcr annan tekniska^-

tilK- alt anoiflni '

^uulaii anordning till begagnande, �

Mrm�lrrV?.» f''" »t;'»��"»» ff-r »It ta gas"! bralc fnom ritei,|.

skvddsanordniTifr.,r"^^//^

roklainsyfte, är försedd med nöpii

<>hä!sa *ocb oh-cAd-dl'^s'- '^7'Vni''^(ndijnder betryggande säkerhet I#

vä.idaiT,f<K^ ^

\

anordningens monterMf

Xär Sårs - ,1.

lärcskrifler.

%

anordtiinn däri-hnFO/ f ''' "J.f'"

^dsstyrcbscn föreskrrvaiäj

iippbmainjc tiiivri-^i ^kirsedfl med skvlL eller annan

lordeiåig.

"anm och annan upjigift som .styrelsen finné^'

.skäl äro

därtill. beträl�

skall

-^fyckei sägs, föreskriva att a�"

i kriilc iaoi ii ripH cilr-r

innan den avlämnas för att-mj

ktfiir iiå"-ou "

r-"'

li'1 försäljning eller i reklamsyfte^^,

-

-⬢ -

- - bmeslcrifter iaklLagas.

Ikm som �

i,

,

k

Vad nn sa^ls sl-iii

kunnigt.

k

f-f�ättarc i

tiHäniiming i fråga om ledai»fi||.

;>f»mIiard!cV]iaitalVv ?"f-n ^"^'^^'''C'nderad ävensom i fråga oin l^

olicr iiicd stög

,u

I'e.siktning eller undersökning enligt d,^

'l^^nsanima meddelad föreskrift.

|

Jd>piål;,ix. a v

['1^

av all tillverkare, tor.säljawi

⬢k"^' vad soni är sla<i<'äi ;

aiimm teknisk anordning,

^ i.s^

oM

5.1 1 ; lorsla styclvet eller föreskrivits med sto

¬

background image

1963 . Nr 2^15

531

eller tredje slyckol nämnda paragraf, avlämnar anorclnin-en for alt

Las i liruk mom riUcL e ller liar uUtfdler densamma till rLs-inmL m

rVKUonsyfte, iij;er arhetarskyddsstjTelsen, efter det tillfälle beretts^tillver-

Uaren, försäljaren eller upplalaren alt yttra sig i ärendet, förbjuda denne att

^t^^rdeLldtagas.

^ 'Om sy nnerliga

forbudet upprattliälles.

57 §.

�&sidosätter installatör, som avsp i 45 § fjärde stycket, vad där stadgas,

äger a rbetarskyddsstyrelsen, om så linnes påkallat, föreskriva villkor att av

hotiom ialcttagas vid utförande av installationsarbete eller förbjuda honom

ail vidare utföra visst slag av sådant arbete. Innan föreskrift eller förbud

meddelas, skall tillfälle beredas installatören att yttra sig i ärendet.

59 §.

sådan undersökning.

På anmodan

Den som �

sådan undersökning.

Underlåter någon � ~ � vidtaga åtgärden.

Undersökning enligt denna paragraf skall, där arbetar-skyddsstyrelsen sä

föreskriver, bekostas av arbetsgivaren eller, i fall son^ avses i a ndra stycket,

tillverkaren, försäljaren eller upplåtaren.

61 §.

Talan mot föreläggande eller förbird som meddelats av yrkesinspektör

föres genom besvär hos arbetarskyddsstyrelsen. I yrkesinspektörens beslut

skall givas till känna vad den som" vill fhllfölja talan bar att iakttaga.

Angående klagan

i 73 §.

72 §.

.⬢Vrbctarskvddsslyrelsen äger i den utsträckning styrelsen finner lämpligt

överlämna ål yrkesinspektör att enligt de närmare föreskrifter styrelsen ut­

färdar medgivli undantag, varom stadgas i 23, 24 eller 29 s-

73 §.

över ai-betarskyddsstvrclsens

ej föras.

_

Talan mot besfut av arbetarskycldsstyrclsen i annan f ra ga,

U

les i denna lag, eller mot länsstyrelses beslut i sadan fraga fore. ^

svär ho s Konungen.

Ilenna lag träder i kraft den 1 januari 19G4.

. Det a lla som \-ederbör liava sig

V1S.S0 liava Vi de t la med egen hand underskrnil ocli meu

''ckräfta lulit.

Stockholms slott den 31 maj 1903.

Under Hans kfaj :ts

Min alleriiådigste Konungs ocli Herres

BERTIL

^Socialdepartementet)

(L. s.}

SVEN A SPUING

r

t

.is

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt