SFS 2016:961 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Arbetsmiljölag (1977:1160) / SFS 2016:961 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
160961.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160);

utfärdad den 3 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 2 kap. 10 § arbetsmiljölagen

(1977:1160) ska ha följande lydelse.

2 kap.

10 §

3

Bestämmelser om arbetstid finns i arbetstidslagen (1982:673) och i

föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Bestämmelser om arbetstiden och vilotiden vid fartygsarbete finns i lagen

(1998:958) om vilotid för sjömän och lagen (2016:960) om arbetstid vid in-
landssjöfart.

Bestämmelser om arbetstiden vid visst vägtransportarbete finns i lagen

(2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete.

Särskilda bestämmelser om arbetstid för minderåriga finns i 5 kap. 5 §.

Denna lag träder i kraft den 31 december 2016.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2015/16:189, bet. 2016/17:TU3, rskr. 2016/17:28.

2 Jfr rådets direktiv 2014/112/EU av den 19 december 2014 om genomförande av det
europeiska avtal om arbetstidens förläggning i vissa avseenden vid transporter på inre
vattenvägar, som ingåtts av European Barge Union (EBU), European Skippers Organi-
sation (ESO) och Europeiska transportarbetarfederationen (ETF), i den ursprungliga
lydelsen.

3 Senaste lydelse 2005:396.

SFS 2016:961

Utkom från trycket
den 15 november 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt