SFS 2018:126 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Arbetsmiljölag (1977:1160) / SFS 2018:126 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
180126.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160);

utfärdad den 8 mars 2018.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om arbetsmiljölagen

(1977:1160)

2

dels att 1 kap. 2 och 2 a §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 1 kap. 2 b och 2 c §§ och 3 kap.

8 a §, av följande lydelse.

1 kap.

2 §

3

Denna lag gäller varje verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för

en arbetsgivares räkning. I fråga om fartygsarbete gäller lagen även när
svenska fartyg används till sjöfart utanför Sveriges sjöterritorium.

I fråga om fartyg och fartygsarbete ska vad som sägs i denna lag om

Arbetsmiljöverket i stället gälla Transportstyrelsen. Vad som sägs om en
arbetsgivare i denna lag ska såvitt avser fartyg också gälla en redare, även då
fartygsarbete utförs av någon annan än den som är anställd av redaren. Med
redare likställs i denna lag den som i redarens ställe utövar ett avgörande in-
flytande över fartygets drift.

Om skyldigheter i vissa avseenden för andra än arbetsgivare och arbets-

tagare finns bestämmelser i 3 och 5 kap.

2 a §

4

Bestämmelser om befälhavarens skyldigheter vid fartygsarbete finns

i fartygssäkerhetslagen (2003:364).

I fråga om varor som är avsedda för konsumenter eller som kan antas

komma att användas av konsumenter gäller också produktsäkerhetslagen
(2004:451).

2 b §

Bestämmelser om tillverkning, utsläppande på marknaden och an-

vändning av ämnen, även när de ingår i blandningar eller i varor, finns i Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december
2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemika-
lier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av
direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93
och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv

1 Prop. 2017/18:51, bet. 2017/18:CU11, rskr. 2017/18:166.

2 Lagen omtryckt 1991:677.

3 Senaste lydelse 2010:1543. �ndringen innebär att fjärde�sjätte styckena tas bort.

4 Senaste lydelse 2003:365.

SFS 2018:126

Utkom från trycket
den 20 mars 2018

background image

2

SFS 2018:126

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018

76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG
och 2000/21/EG.

Bestämmelser om utformning och tillverkning av personlig skyddsutrust-

ning finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/425 av
den 9 mars 2016 om personlig skyddsutrustning och om upphävande av
rådets direktiv 89/686/EEG.

2 c §

Bestämmelserna i 2 kap. 1 § första stycket, 2 och 3 §§ och 3 kap. 4 §

andra stycket gäller utländska fartyg inom Sveriges sjöterritorium. Rege-
ringen får meddela föreskrifter om att även andra bestämmelser i lagen ska
gälla för sådana fartyg.

3 kap.

8 a §

Vad som sägs i 8 § gäller inte sådan skyddsutrustning som omfattas av

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/425 av den 9 mars
2016 om personlig skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv
89/686/EEG.

1. Denna lag träder i kraft den 21 april 2018.
2. Förelägganden och förbud som har meddelats före ikraftträdandet med

stöd av 7 kap. i förening med 3 kap. 8 § ska fortfarande gälla.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt