SFS 1994:2080 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Arbetsmiljölag (1977:1160) / SFS 1994:2080 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
SFS 1994_2080 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977_1160)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

7274

Lag
om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160);

SFS 1994:2080
Utkom från trycket
den 11 januari 1995

utfärdad den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 3 § arbetsmiljölagen

(1977:1160)2 skall ha följande lydelse.

3 §3 Vid tillämpning av 2 �4 och 7 � 9 kap. skall med arbetstagare lik-
ställas

1. den som genomgår utbildning,

2. den som under vård i anstalt utför anvisat arbete,
3. den som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt och

annan som fullgör i lag föreskriven tjänstgöring eller som deltar i frivillig
utbildning för verksamhet inom totalförsvaret.

Elever och vårdtagare som avses i första stycket 1 och 2 skall likställas

med arbetstagare även vid tillämpning av 5 kap. 1 och 3 §§. I fråga om
elever finns dessutom särskilda bestämmelser i 6 kap. 17 och 18 §§.

I fall som avses i första och andra styckena skall vad i lagen sägs om

arbetsgivare gälla den som driver den verksamhet i vilken arbetet utförs.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

ANDERS SUNDSTR�M

Per Virdesten
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Prop. 1994/95:6, bet. 1994/95: FöUl, rskr. 1994/95:78.

2

Lagen omtryckt 1991:677.

3

Senaste lydelse 1994:579.

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt