SFS 1995:326 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Arbetsmiljölag (1977:1160) / SFS 1995:326 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
SFS 1995_326 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977_1160)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

513

SFS 1995:326

Utkom från trycket
den 4 april 1995

1

Prop. 1994/95: 136, bet. 1994/95: AU 12, rskr. 1994/95:227.

2

Lagen omtryckt 1991:677.

17-SFS 1995

Lag
om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160);

utfärdad den 23 mars 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 kap. 2 § arbetsmiljölagen

(1977: 1160)2 skall ha följande lydelse.

background image

514

SFS 1995:326

9 kap.

2 § Arbetarskyddsstyrelsens beslut om föreskrifter samt styrelsens beslut
i ärenden som avser tillämpning av föreskrifter meddelade med stöd av 5
kap. 2 § tredje och fjärde styckena, 3 § andra stycket eller 5 § får inte
överklagas.

Arbetarskyddsstyrelsens beslut i ärenden som avser skyddsansvar enligt

3 kap. 8 �10 §§ får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Domsto-

lens beslut får överklagas även av Arbetarskyddsstyrelsen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Andra beslut, som Arbetarskyddsstyrelsen i särskilda fall har meddelat

enligt denna lag eller med stöd av regeringens förordnande enligt lagen, får
överklagas hos regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995. Beslut som har meddelats före

ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

ANDERS SUNDSTR�M

Per Virdesten
(Arbetsmarknadsdepartementet)

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt