SFS 1995:1239 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Arbetsmiljölag (1977:1160) / SFS 1995:1239 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
SFS 1995_1239 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977_1160)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1239
Utkom från trycket
den 8 december 1995

Lag
om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160);

utfärdad den 30 november 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 4 § arbetsmiljölagen

(1977:1160)2 skall ha följande lydelse.

1 kap.

4 § Lagen gäller inte

1. fartygsarbete som avser andra fartyg än örlogsfartyg,

2. arbete som utförs i arbetsgivarens hushåll av den som har fyllt 18 år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

På regeringens vägnar

LEIF BLOMBERG

Per Virdesten
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Prop. 1995/96:79, bet. 1995/96:AU2, rskr. 1995/96:29.

Jfr rådets direktiv 94/33/EG av den 22 juni 1994 om skydd av minderåriga i arbetslivet (EGT
nr L 216, 20.8.1994, s. 12, Celex 394L0033).

2

Lagen omtryckt 1991:677.

2237

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt