SFS 1997:520 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Arbetsmiljölag (1977:1160) / SFS 1997:520 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
SFS 1997_520 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977_1160)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

932

SFS 1997:520

Utkom från trycket
den 25 juni 1997

Lag
om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160);

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 kap. 8 § arbetsmiljölagen

(1977:1160) skall ha följande lydelse.

8 kap.

8 §2 Avgift får påföras bara om ansökan har delgetts den som anspråket
riktas mot inom fem år från den tidpunkt då överträdelsen skedde.

Ett beslut varigenom någon påförs avgift skall genast sändas till länssty-

relsen. Avgiften skall betalas till länsstyrelsen inom två månader från det att
beslutet vann laga kraft. En upplysning om detta skall tas in i beslutet.

Om avgiften inte betalas inom den tid som anges i andra stycket, skall

dröjsmålsavgift tas ut enligt lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift. Den obe-
talda avgiften och dröjsmålsavgiften skall lämnas för indrivning. Bestäm-
melser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga
fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken
ske.

Denna lag träder i kraft den 1 november 1997.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Per Virdesten
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97SkU23, rskr. 1996/97:276.

2

Senaste lydelse 1994:579.

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt