SFS 2020:449 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Arbetsmiljölag (1977:1160) / SFS 2020:449 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
SFS2020-449.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Utfärdad den 4 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 17 § arbetsmiljölagen
(1977:1160)2 ska ha följande lydelse.

6 kap.
17 §
3 De som genomgår utbildning ska av huvudmannen för utbildningen
ges tillfälle att medverka i arbetsmiljöarbetet på arbetsstället, om det är
rimligt med hänsyn till utbildningens art och utbildningsperiodens längd.

Omfattningen och utformningen av elevernas deltagande i skolans arbets-

miljöarbete ska anpassas efter deras ålder, mognad och förutsättningar i
övrigt när det gäller

1. elever i förskoleklass och i lägre årskurs än årskurs 7 i grundskolan,

specialskolan och i motsvarande utbildningar samt i sameskolan,

2. elever i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och motsvarande utbild-

ningar, och

3. elever i kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning.
Elever i grundskolans årskurs 7�9, specialskolans årskurs 7�10 och gym-

nasieskolan samt motsvarande utbildningar företräds i arbetsmiljöarbetet av
elevskyddsombud.

De som genomgår eftergymnasial utbildning och annan utbildning för

vuxna än kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning företräds i
arbetsmiljöarbetet av studerandeskyddsombud. Ett studerandeskyddsombud
ska vara minst 18 år.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2019/20:105, bet. 2019/20:UbU22, rskr. 2019/20:300.

2 Lagen omtryckt 1991:677.

3 Senaste lydelse 2010:856.

SFS

2020:449

Publicerad
den

6 juni 2020

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt