SFS 2020:476 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Arbetsmiljölag (1977:1160) / SFS 2020:476 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
SFS2020-476.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Utfärdad den 4 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 4 § arbetsmiljölagen
(1977:1160) ska ha följande lydelse.

1 kap.
4 §
2 För deltagare i arbetsmarknadspolitiska program är denna lag
tillämplig i den utsträckning som framgår av 7 § lagen (2000:625) om den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

För deltagare i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet som har

anvisats av socialnämnd är denna lag tillämplig i den utsträckning som
framgår av 4 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453).

För dem som Migrationsverket ger sysselsättning enligt 4 § lagen

(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. är denna lag tillämplig i
den utsträckning som framgår av 5 § lagen om mottagande av asylsökande
m.fl.

Att denna lag i vissa fall, utöver vad som framgår av 2 § första stycket

andra meningen, gäller även utomlands framgår av 5 § lagen (2010:449) om
Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2020.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2019/20:117, bet. 2019/20:AU12, rskr. 2019/20:282.
2 Senaste lydelse 2010:457.

SFS

2020:476

Publicerad
den

6 juni 2020

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt