SFS 2003:365 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Arbetsmiljölag (1977:1160) / SFS 2003:365 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
030365.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160);

utfärdad den 5 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om arbetsmiljölagen

(1977:1160)

dels

att 1 kap. 2 och 4 §§, 2 kap. 1, 4, 7, 8 och 10 §§, 3 kap. 2 a och 7 §§,

5 kap. 2 §, 6 kap. 2, 4, 6 a, 7�9, 12 och 16 §§, 7 kap. 1 § samt 9 kap. 3 § skall
ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 1 kap. 2 a §, av följande ly-

delse.

1 kap.

2 §

2

Denna lag gäller, med den inskränkning som anges i 4 §, varje verk-

samhet i vilken arbetstagare utför arbete för arbetsgivares räkning. I fråga
om fartygsarbete gäller lagen även när svenska fartyg används till sjöfart
utanför Sveriges sjöterritorium.

I fråga om fartyg och fartygsarbete skall vad som sägs i denna lag om Ar-

betsmiljöverket i stället gälla Sjöfartsverket. Vad som sägs om en arbetsgi-
vare i denna lag skall såvitt avser fartyg också gälla en redare, även då far-
tygsarbete utförs av någon annan än den som är anställd av redaren. Med re-
dare likställs i denna lag den som i redarens ställe utövar ett avgörande infly-
tande över fartygets drift.

Om skyldigheter i vissa avseenden för andra än arbetsgivare och arbetsta-

gare finns bestämmelser i 3 och 5 kap.

Om befälhavarens skyldigheter vid fartygsarbete finns bestämmelser i far-

tygssäkerhetslagen (2003:364).

2 a §

Bestämmelserna i 2 kap. 1 § första stycket, 2 och 3 §§ samt 3 kap.

4 § andra stycket gäller utländska fartyg inom Sveriges sjöterritorium. I öv-
rigt gäller lagens bestämmelser utländska fartyg endast i den mån regeringen
föreskriver det.

4 §

3

Lagen gäller inte arbete som utförs i arbetsgivarens hushåll av den

som har fyllt 18 år.

1

Prop. 2002/03:109, bet. 2002/03:TU5, rskr. 2002/03:191.

2

Senaste lydelse 1991:677.

3

Senaste lydelse 1995:1239.

SFS 2003:365

Utkom från trycket
den 17 juni 2003

background image

2

SFS 2003:365

2 kap.

1 §

4

Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets na-

tur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Vid fartygsarbete
skall arbetsmiljön vara tillfredsställande också med hänsyn till sjösäkerhe-
tens krav.

Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar i

fysiskt och psykiskt avseende.

Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin

egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans
eget arbete.

Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbets-

tagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra
ohälsa eller olycksfall. Därvid skall även löneformer och förläggning av ar-
betstid beaktas. Starkt styrt eller bundet arbete skall undvikas eller begrän-
sas.

Det skall eftersträvas att arbetet ger möjligheter till variation, social kon-

takt och samarbete samt sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter.

Det skall vidare eftersträvas att arbetsförhållandena ger möjligheter till

personlig och yrkesmässig utveckling liksom till självbestämmande och yr-
kesmässigt ansvar.

4 §

De arbetshygieniska förhållandena när det gäller luft, ljud, ljus, vibra-

tioner och liknande skall vara tillfredsställande.

Betryggande skyddsåtgärder skall vidtagas mot skada genom fall, ras,

brand, explosion, elektrisk ström eller liknande.

7 §

Kan betryggande skydd mot ohälsa eller olycksfall icke nås på annat

sätt, skall personlig skyddsutrustning användas. Denna skall tillhandahållas
genom arbetsgivarens försorg.

Vid fartygsarbete skall den personliga skyddsutrustningen tillhandahållas

av redaren, om inte någon annan som arbetstagaren är anställd hos har åtagit
sig detta ansvar.

8 §

I den utsträckning som föranledes av arbetets art och arbetstagarnas

behov skall finnas utrymmen och anordningar för personlig hygien, förtäring
och vila samt första hjälp vid olycksfall eller sjukdom.

Fordon för personaltransport skall vara lämpat för ändamålet.
Om utrymmen, anordningar, åtgärder för hjälp och vård vid olycksfall el-

ler sjukdom samt kost och vatten för ombordanställda på fartyg finns ytterli-
gare bestämmelser i fartygssäkerhetslagen (2003:364).

10 §

5

Om arbetstid finns bestämmelser i arbetstidslagen (1982:673) och

med stöd av denna meddelade föreskrifter.

Bestämmelser om arbetstiden och vilotiden vid fartygsarbete finns i lagen

(1998:958) om vilotid för sjömän.

Särskilda bestämmelser om arbetstid för minderåriga finns i 5 kap. 5 §.

4

Senaste lydelse 1994:579.

5

Senaste lydelse 1982:674.

background image

3

SFS 2003:365

3 kap.

2 a §

6

Arbetsgivaren skall systematiskt planera, leda och kontrollera verk-

samheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav
på en god arbetsmiljö. Han skall utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka
riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta. �&tgär-
der som inte kan vidtas omedelbart skall tidsplaneras.

Arbetsgivaren skall i den utsträckning verksamheten kräver dokumentera

arbetsmiljön och arbetet med denna. Handlingsplaner skall därvid upprättas.

Arbetsgivaren skall vidare se till att det i hans verksamhet finns en på

lämpligt sätt organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet
för fullgörande av de uppgifter som enligt denna lag och enligt 22 kap. lagen
(1962:381) om allmän försäkring vilar på honom.

7 §

7

Den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete är ansvarig

för samordning av åtgärder till skydd mot ohälsa och olycksfall på gemen-
samt arbetsställe för verksamheten. Om fast driftsställe är gemensamt ar-
betsställe för flera verksamheter, har den som råder över arbetsstället mot-
svarande ansvar. Om ett fartyg är gemensamt arbetsställe för flera verksam-
heter är redaren ansvarig för samordning av åtgärder mot ohälsa och olycks-
fall. Har ett fartyg tagits in på ett varv i Sverige, vilar dock i stället ansvaret
på den som svarar för varvsdriften. Ansvaret för samordning av skyddsåtgär-
der som föranleds av att ett fartyg är under lastning eller lossning i en svensk
hamn åvilar den arbetsgivare som har ansvaret för detta arbete.

Ansvaret för samordningen enligt första stycket kan överlåtas till någon

av dem som bedriver arbete på arbetsstället eller, i fråga om lastning och
lossning av ett fartyg i svensk hamn, på hamnen eller redaren.

I fråga om annat gemensamt arbetsställe än som avses i första stycket kan

de som bedriver arbete där överenskomma att en av dem skall ha ansvar för
samordningen.

Den som har ansvar enligt denna paragraf skall se till att
1. arbetet med att förebygga risker för ohälsa och olycksfall samordnas på

det gemensamma arbetsstället,

2. arbete tidsplaneras på det sätt som behövs för att förebygga risker för

ohälsa och olycksfall till följd av att olika verksamheter pågår på arbetsstäl-
let,

3. allmänna skyddsanordningar inrättas och underhålls och allmänna

skyddsregler för arbetsstället utfärdas,

4. ansvaret för de speciella skyddsanordningar som kan behövas för ett

visst eller vissa arbeten klargörs, och

5. personalutrymmen och sanitära anordningar inrättas på arbetsstället i

behövlig omfattning.

�vriga arbetsgivare och de som arbetar på det gemensamma arbetsstället

skall följa de anvisningar som den samordningsansvarige lämnar.

6

Senaste lydelse 1994:579.

7

Senaste lydelse 1994:579.

background image

4

SFS 2003:365

5 kap.

2 §

8

En minderårig får inte som arbetstagare eller på annat sätt anlitas till

eller utföra arbete före det kalenderår under vilket den minderårige fyller
sexton år och inte heller innan den minderårige har fullgjort sin skolplikt.

Utan hinder av första stycket får en minderårig som har fyllt tretton år an-

litas till eller utföra lätt arbete som inte är av sådant slag att det kan inverka
skadligt på den minderåriges hälsa, utveckling eller skolgång.

Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, Arbetsmiljöverket får

meddela föreskrifter om undantag från första stycket för anlitande av en
minderårig som inte har fyllt tretton år. Sådant undantag får endast avse
mycket lätt arbete av sådant slag att speciella och betydande tillämpnings-
problem skulle uppstå, om inte undantag meddelades.

Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, Arbetsmiljöverket

meddelar föreskrifter i fråga om arbete som avses i andra och tredje styck-
ena.

Särskilda bestämmelser om minimiålder för fartygsarbete finns i sjömans-

lagen (1973:282) och fartygssäkerhetslagen (2003:364).

6 kap.

2 §

9

På arbetsställe, där minst fem arbetstagare regelbundet sysselsätts,

skall bland arbetstagarna utses ett eller flera skyddsombud. Skyddsombud
skall utses även på annat arbetsställe, om arbetsförhållandena påkallar det.
För skyddsombud bör ersättare utses.

Skyddsombud utses av lokal arbetstagarorganisation som är eller brukar

vara bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetstagarna.

För arbetsställe där skyddskommitté som avses i 8 § inte har tillsatts får

lokal avdelning av förbund eller med sådan avdelning jämförlig samman-
slutning av arbetstagare utse skyddsombud utanför kretsen av arbetstagarna
på arbetsstället (regionalt skyddsombud). Rätten att utse regionalt skydds-
ombud gäller endast om avdelningen eller sammanslutningen har någon
medlem på arbetsstället.

Bestämmelser om hur skyddsombud på fartyg skall utses finns i fartygssä-

kerhetslagen (2003:364).

4 §

10

Skyddsombud företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och skall

verka för en tillfredsställande arbetsmiljö. I detta syfte skall ombudet inom
sitt skyddsområde vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall samt över att
arbetsgivaren uppfyller kraven i 3 kap. 2 a §. Skyddsombud på fartyg skall
vidare vaka över att fartyget har den bemanning som det skall ha enligt be-
slut eller föreskrifter.

Skyddsombud skall delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, an-

ordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation liksom
vid planering av användning av ämnen som kan medföra ohälsa eller olycks-
fall. Skyddsombud skall vidare delta vid upprättande av handlingsplaner en-
ligt 3 kap. 2 a §.

8

Senaste lydelse 2000:764.

9

Senaste lydelse 1989:960.

10

Senaste lydelse 1991:677.

background image

5

SFS 2003:365

Arbetsgivaren skall underrätta skyddsombud om förändringar av bety-

delse för arbetsmiljöförhållandena inom ombudets område.

Arbetsgivare och arbetstagare svarar gemensamt för att skyddsombud får

erforderlig utbildning.

6 a §

11

Om ett skyddsombud anser att åtgärder behöver vidtas för att uppnå

en tillfredsställande arbetsmiljö, skall skyddsombudet vända sig till arbetsgi-
varen och begära sådana åtgärder. Skyddsombudet kan också begära att en
viss undersökning skall göras för kontroll av förhållandena inom skyddsom-
rådet. På framställning skall arbetsgivaren genast lämna skyddsombudet en
skriftlig bekräftelse på att han mottagit dennes begäran. Arbetsgivaren skall
utan dröjsmål lämna besked i frågan. Gör han inte det eller beaktas inte be-
gäran inom skälig tid, skall Arbetsmiljöverket efter framställan av skydds-
ombudet pröva om föreläggande eller förbud enligt 7 kap. 7 § skall medde-
las. Sådan framställning av ett skyddsombud på fartyg skall i stället lämnas
till Sjöfartsverket, som skall pröva om föreläggande eller förbud enligt far-
tygssäkerhetslagen (2003:364) skall meddelas.

Där skyddskommitté finns, kan skyddsombud direkt påkalla kommitténs

behandling av en arbetsmiljöfråga.

7 §

12

Innebär visst arbete omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv

eller hälsa och kan rättelse icke genast uppnås genom hänvändelse till ar-
betsgivaren, kan skyddsombud bestämma att arbetet skall avbrytas i avvak-
tan på ställningstagande av Arbetsmiljöverket.

Om det är påkallat från skyddssynpunkt och rättelse icke genast kan upp-

nås genom hänvändelse till arbetsgivaren kan skyddsombud i avvaktan på
Arbetsmiljöverkets ställningstagande avbryta arbete som arbetstagare utför
ensam.

�verträdes tillsynsmyndighets förbud, som har vunnit laga kraft eller som

på grund av förordnande enligt 9 kap. 5 § skall lända till efterrättelse ome-
delbart, kan skyddsombud avbryta arbete som avses med förbudet.

För skada till följd av åtgärd som avses i denna paragraf är skyddsombud

fri från ersättningsskyldighet.

Bestämmelser om rätten för ett skyddsombud att avbryta arbete på fartyg

och om verkan av en sådan åtgärd finns i fartygssäkerhetslagen (2003:364).

8 §

Vid arbetsställe, där minst femtio arbetstagare regelbundet sysselsät-

tes, skall finnas skyddskommitté, sammansatt av företrädare för arbetsgiva-
ren och arbetstagarna. Skyddskommitté skall tillsättas även vid arbetsställe
med mindre antal arbetstagare, om det begäres av arbetstagarna.

Företrädare för de anställda utses bland arbetstagarna av lokal arbetstagar-

organisation som är eller brukar vara bunden av kollektivavtal i förhållande
till arbetsgivaren. Finns ej sådan organisation utses företrädare av arbets-
tagarna.

Bestämmelser om hur en skyddskommitté på fartyg skall tillsättas finns i

fartygssäkerhetslagen (2003:364).

11

Senaste lydelse 2000:764.

12

Senaste lydelse 2000:764.

background image

6

SFS 2003:365

9 §

13

Skyddskommittén skall delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet på

arbetsstället samt följa arbetets genomförande. Den skall noga följa utveck-
lingen i frågor som rör skyddet mot ohälsa och olycksfall samt verka för till-
fredsställande arbetsmiljöförhållanden. En skyddskommitté på fartyg skall
vidare vaka över att fartyget har den bemanning som det skall ha enligt be-
slut eller föreskrifter. I skyddskommittén skall behandlas frågor om

1. företagshälsovård,
2. handlingsplaner enligt 3 kap. 2 a §,
3. planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, ar-

betsmetoder och av arbetsorganisation,

4. planering av användning av ämnen som kan föranleda ohälsa eller

olycksfall,

5. upplysning och utbildning rörande arbetsmiljön,
6. arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten på arbetsstället.

12 §

Den som vill fordra skadestånd enligt 11 § skall underrätta motparten

om sitt anspråk inom fyra månader från det skadan inträffade. Har inom den
tiden förhandling rörande anspråket påkallats enligt lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet eller med stöd av kollektivavtal, skall talan
väckas inom fyra månader efter det att förhandlingen avslutades. I annat fall
skall talan väckas inom åtta månader från skadans uppkomst.

Första stycket skall tillämpas på motsvarande sätt i fråga om anspråk på

anställningsförmåner enligt 5 §.

Iakttages ej vad som föreskrives i första eller andra stycket, är rätten till

talan förlorad.

För skyddsombud på fartyg gäller fartygssäkerhetslagen (2003:364) i stäl-

let för vad som anges i denna paragraf.

16 §

Beträffande skyddsombud och ledamot av skyddskommitté, vilka har

utsetts av organisation som avses i 2 § andra eller tredje stycket, äger även
lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen till-
lämpning. Har skyddsombud eller ledamot av skyddskommitté på fartyg ut-
setts av de ombordanställda, tillämpas lagen som om han eller hon var ut-
sedd av sin lokala arbetstagarorganisation. Det som sägs i denna paragraf
gäller dock inte i den mån ombuds eller ledamots rättigheter enligt detta ka-
pitel eller enligt fartygssäkerhetslagen (2003:364) därigenom skulle inskrän-
kas.

7 kap.

1 §

14

Arbetsmiljöverket utövar tillsyn över att denna lag och föreskrifter

som meddelats med stöd av lagen följs.

Med undantag för 13 § gäller detta kapitel inte fartygsarbete. Bestämmel-

ser om tillsyn vid fartygsarbete och inskränkningar i rätten att använda far-
tyg finns i fartygssäkerhetslagen (2003:364).

13

Senaste lydelse 1991:677.

14

Senaste lydelse 2000:764.

background image

7

SFS 2003:365

9 kap.

3 §

15

För att ta till vara arbetstagarnas intressen i ärenden enligt denna lag

får överklagande enligt 2 § göras av ett huvudskyddsombud eller, om något
sådant ombud inte finns, av ett annat skyddsombud.

Om det inte finns något skyddsombud, får överklagande göras av en ar-

betstagarorganisation i den mån saken rör medlemmarnas intressen. Om ta-
lan avser annat än fartygsarbete krävs att organisationen tidigare har yttrat
sig i ärendet.

Denna lag träder i kraft den 21 juli 2003.

På regeringens vägnar

HANS KARLSSON

Cathrine Lilja Hansson
(Näringsdepartementet)

15

Senaste lydelse 2000:764.

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt