SFS 2005:396 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Arbetsmiljölag (1977:1160) / SFS 2005:396 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
050396.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160);

utfärdad den 2 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 10 § arbetsmiljölagen

(1977:1160)

2 skall ha följande lydelse.

2 kap.

10 §

3

Om arbetstid finns bestämmelser i arbetstidslagen (1982:673) och

med stöd av denna meddelade föreskrifter.

Bestämmelser om arbetstiden och vilotiden vid fartygsarbete finns i lagen

(1998:958) om vilotid för sjömän.

Bestämmelser om arbetstiden vid visst vägtransportarbete finns i lagen

(2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete.

Särskilda bestämmelser om arbetstid för minderåriga finns i 5 kap. 5 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2004/05:132, bet. 2004/05:TU15, rskr. 2004/05:265.

2 Lagen omtryckt 1991:677.

3 Senaste lydelse 2003:365.

SFS 2005:396

Utkom från trycket
den 13 juni 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt